Miesięczne archiwum: maj 2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

od poniedziałku (31.05.2021 roku) do Szkoły w formie stacjonarnej uczęszczać będą wszyscy Uczniowie z klas I – VIII zgodnie z planem zajęć zamieszczonym poniżej.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wytycznych MEiN, GIS i MZ dotyczących reżimu sanitarnego.

1 czerwca 2021 roku w naszej Szkole obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka na wesoło!

To dzień tylko dobrych ocen i wolny od sprawdzianów!

Ze względu na zagrożenie epidemiczne obchody Dnia Dziecka odbywać się będą w grupach klasowych.

Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem lekcji w formie przyjaznej Uczniom.

Ponadto wszystkie dzieci mogą liczyć na słodki upominek od Rady Rodziców.

Czekamy na wszystkich Uczniów i na Szkołę tętniącą życiem i gwarem!

Pamiętajmy o bezpieczeństwie!

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

 

Wydawanie obiadów:

– Klasy I-II – 10:35

– Klasy III – IV – 11:35

– Klasy V – VIII – 12:40

 

Dzieci z oddziałów „O” od 31.05.2021 roku są odprowadzane przez Rodziców do wejścia głównego (od strony parku). Rodzice pozostawiają Dziecko pod opieką pracowników Szkoły, nie wchodzą do budynku.

Uczniowie na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych wchodzą:

– Klasy Iabc, IIac, IIIab, VIIabcd i VIIIabc – wejście prawe od strony placu apelowego,

– Klasy IIb, IIIc oraz VIabcd – wejście lewe od strony placu apelowego,

– Klasy IVabc oraz klasa Va – wejście główne (od strony parku).

Uczniowie w czasie przerw przebywają na wyznaczonych obiektach:

– Klasy I – boisko wielofunkcyjne,

– Klasy II i III – plac apelowy,

– Klasy IV – V – boisko bitumiczne,

– Klasy VI i VII – boisko trawiaste,

– Klasy VIII – teren za boiskiem trawiastym.

 

W czasie przerw śródlekcyjnych Uczniowie wychodzą i wchodzą do Szkoły:

– do klas i z klas 35, 67, 68, 69,70, 71,72,73,74 – schodami przy pomieszczeniu woźnego, ruchem prawostronnym, udają się do wyjścia przy sali gimnastycznej. Tym samym wejściem wchodzą po przerwie,           

– do klas i z klas 22, 61,62, 63, 64 ,65, 65a, 66, – schodami przy sali 22, ruchem prawostronnym, lewymi drzwiami od strony placu apelowego.

Plan oddziałów od 31. 05. 2021 roku

Harmonogram przywozów i odwozów od 31. 05. 2021 r.

Wytyczne MEiN, GIS i MZ

            Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie wzięło udział w projekcie ekologicznym „Ekologia integralna encykliki Laudato si‘ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Projekt jest odpowiedzią na gorący apel papieża Franciszka zawarty w encyklice Laudato si‘, w której  wyraził troskę o nasz „wspólny dom” – Ziemię. 

            SKC SP 2 Szubin podjęło zaproszenie papieża Franciszka i zapragnęło twórczo realizować propozycje z Laudato si‘, by mieć swój udział w przywracaniu harmonijnej relacji pomiędzy wszystkimi mieszkańcami Ziemi, pomiędzy ludźmi i światem przyrody. Papież zasugerował, by przewodnikiem naszych działań stał się św. Franciszek z Asyżu, który był bratem każdego i uczył miłości do całego świata.

            Do wzięcia udziału w tym projekcie skłoniły nas informacje od miejscowych pszczelarzy o licznym wymieraniu pszczół w naszej okolicy. Środowisko naturalne na przestrzeni ostatnich lat uległo dużym zmianom, niestety na gorsze. Znacznie zubożała baza pożytkowa dla pszczół, a degradacji uległy miejsca siedliskowe i lęgowe dla dzikich owadów.

            Celem głównym naszych działań jest chęć podniesienia świadomości i upowszechnianie wiedzy wśród uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej dotyczącej znaczenia i ochrony pszczół w utrzymaniu życia na Ziemi. Chcieliśmy zachęcić do dbania o naturalne środowisko oraz do ochrony i pomocy pożytecznym owadom.

            Ze względu na ogromne korzyści jakie czerpiemy z działalności tych małych owadów, wokół naszej szkoły stworzyliśmy ogród miododajny, który będzie miejscem przyciągającym pszczoły. Zdobyte dofinansowanie 4000 zł przeznaczyliśmy na posadzenie roślin miododajnych, krzewów i ziół miododajnych. Dodatkowo postawiliśmy dwa hotele dla owadów, gdzie zapewnimy im dobre warunki życia.

            Pragniemy uświadomić wszystkim, że nasza egzystencja zależy od życia pszczół, a każda dodatkowo wysiana roślina miododajna zwiększa szanse na przetrwanie tych niezwykłych owadów.

            Na koniec chcieliśmy wezwać wszystkich, a szczególnie tych zdystansowanych i zniechęconych, by podjęli wysiłek na rzecz rozwoju świata w duchu ekologii integralnej i swoimi codziennymi działaniami przyczynili się do ochrony przyrody. Zachęcamy do przeczytania encykliki Laudato si‘, którą można znaleźć nie tylko w księgarniach, ale i na portalach internetowych.

„Nie można myśleć, że te wysiłki i tak nie zmienią świata. Działania takie rzucają w społeczeństwo ziarno dobra, które zawsze owocuje..”(LS212).

            Za współpracę przy realizacji projektu serdecznie dziękuję Nadleśnictwu Szubin za podarowanie sadzonek drzew, które uatrakcyjniły nasz projekt ekologiczny, Jednostce Ratowniczo– Gaśniczej PSP w Szubinie za przycięcie drzew, panu Mariuszowi Winkowskiemu za transport kamienia i ziemi, Maciejowi Wojtkowiakowi za piękne zdjęcia i film wykonany z drona, firmie Pracownia Reklamy Roman Kral oraz firmie DOM i OGRÓD Elżbieta Żukowicz.

            Pragnę podziękować również dyrekcji szkoły pani Gabrieli Rojek oraz pani Marii Żemojtel, oraz pracownikom obsługi za wsparcie i pomoc. Dzięki Państwa zaangażowaniu projekt został szybko i dobrze zrealizowany, a ogród miododajny jest piękny i pożyteczny.

 

                                                                                                          Justyna Tabor

                                                                                              Opiekun SKC przy SP 2 w Szubinie

            Składamy serdeczne podziękowania Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Szubinie za współpracę i pomoc w realizacji projektu.

Państwa pomoc umożliwiła nam szybszą i skuteczniejsza realizację prac na terenie szkoły i znacznie wzbogaciła nasz projekt ekologiczny „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, który został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu stworzyliśmy ogród miododajny dla „pszczelich przyjaciół” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie.

            Projekt ma uświadomić społeczności lokalnej, że likwidacja terenów zielonych, przeznaczanych pod sztuczną infrastrukturę, jaka rzekomo ma poprawiać komfort życia człowieka, niestety nie wpływa dobrze na przyrodę, a zwłaszcza na owady.

            Życzymy wiele radości z niesienia bezinteresownej pomocy i liczymy na dalszą współpracę w zakresie edukacji ekologicznej.

                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                          dyrektor szkoły Gabriela Rojek,

wicedyrektor  Maria Żemojtel

oraz koordynator projektu Justyna Tabor

W dniach 25-27 maja 2021 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z harmonogramem. To bardzo ważne wydarzenie dla każdego ucznia kończącego edukację na poziomie podstawowym. W tym roku zostało przeprowadzone z dbałością o zachowanie reżimu sanitarnego oraz ściśle z wytycznymi MEN, GiS i MZ.

 

Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z trzech przedmiotów:

25 maja – egzamin z języka polskiego, 120 minut.

26 maja – egzamin z matematyki, 100 minut.

27 maja – egzamin z języka angielskiego, 90 minut.

 

Wyniki zostaną ogłoszone przed Centralną Komisję Egzaminacyjną 2 lipca.

Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki!

więcej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie, Gabriela Rojek informuje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824), iż od 17.05.2021 roku do 21.05.2021 roku nauka stacjonarna zaplanowana jest dla następujących klas w stałych salach lekcyjnych:

Va – sala 72

VIIa – sala 65a

VIIb- sala 61

VIIc – sala 66

VIId – sala 68

VIIIa – sala 62

VIII b – sala 22

VIIIc – sala 67

Natomiast Uczniowie klas IVabc oraz VI abcd realizują naukę w formie zdalnej.

Ponadto klasy I-III kontynuują naukę stacjonarną (w Szkole) zgodnie z zamieszczonym poniżej planem zajęć.

Od 24.05.2021 roku do 28.05.2021 roku klasy Va, VIIabcd oraz VIIIabc przechodzą na tryb nauki zdalnej, a klasy IVabc oraz VIabcd realizować będą zajęcia stacjonarnie w przypisanych salach:

IVa – sala 22

IVb – sala 69

IVc – sala 62

VIa – sala 72

VIb – sala 71

VIc – sala 65

VId – sala 67

25, 26 oraz 27.05. 2021 roku odbywa się Egzamin Ósmoklasisty. Dla Uczniów klas I-VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci Rodziców pracujących.

Praca oddziałów zerowych nie ulega zmianie.

Od 17.05.2021 do 21.05.2021 przerwa obiadowa dla Uczniów klas Iabc oraz IIa o 10:35 dla klas IIbc oraz IIIabc o godzinie 11:35, a dla  Uczniów  klasy Va, klas VII oraz VIII o 12:40.

24.05.2021 roku oraz 28.05.2021 roku przerwa obiadowa dla Uczniów klas Iabc oraz IIa o 10:35, dla klas IIbc oraz IIIabc o godzinie 11:35,, a dla  Uczniów  klas IV oraz VI o 12:40.

W dniach 25.05.-27.05. 2021 roku dla Uczniów klas I-VIII nie będą wydawane posiłki (Egzamin Ósmoklasisty).

Od 17.05.2021 roku czas trwania lekcji zdalnych oraz stacjonarnych zostaje ujednolicony.

  1. 8:00 – 8:45
  2. 8:55 – 9:40
  3. 9:50 – 10:35
  4. 10:50 – 11:35
  5. 11:55 – 12:40
  6. 12:55 – 13:40
  7. 13:50 – 14:35
  8. 14:40 – 15:25

W czasie nauki zdalnej zawieszone zostają konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

Poniżej zamieszczony jest Harmonogram dojazdów i odjazdów autobusu szkolnego.

Uczniowie do Szkoły na zajęcia wchodzą:

Ia – prawe drzwi od strony placu apelowego

Ib  – prawe drzwi od strony placu apelowego

Ic – prawe drzwi od strony placu apelowego

IIa – prawe drzwi od strony placu apelowego

IIb – lewe drzwi od strony placu apelowego

IIc – prawe drzwi od strony placu apelowego

IIIa – prawe drzwi od strony placu apelowego

IIIb – prawe drzwi od strony placu apelowego

IIIc – lewe drzwi od strony placu apelowego

IVa – lewe drzwi od strony placu apelowego

IVb – prawe drzwi od strony placu apelowego

IVc – lewe drzwi od strony placu apelowego

Va – prawe drzwi od strony placu apelowego

VIa – prawe drzwi od strony placu apelowego

VIb – prawe drzwi od strony placu apelowego

VI c – prawe drzwi od strony placu apelowego

VId – prawe drzwi od strony placu apelowego

VIIa – lewe drzwi od strony placu apelowego

VIIb – lewe drzwi od strony placu apelowego

VIIc – lewe drzwi od strony placu apelowego

VIId – prawe drzwi od strony placu apelowego

VIIIa – lewe drzwi od strony placu apelowego

VIIIb – lewe drzwi od strony placu apelowego

VIIIc – prawe drzwi od strony placu apelowego

 Uczniowie klas I-III przerwy spędzają na placu apelowym.

Uczniowie klas IV oraz Va – boisko bitumiczne

Uczniowie klas VI, VII oraz VIII boisko do piłki nożnej (trawiaste)

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

Korekta planu od 17. 05. 2021 roku

Harmonogram dojazdów i odjazdów autobusu szkolnego.

13 maja 2021 roku ogłoszono wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego dla klas 0 „Dzień Ziemi”.  Celami konkursu było kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i przyrodą,  promowanie zachowań mających na celu ochronę środowiska oraz  rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.

 

ZWYCIĘZCY

I miejsce

Katarzyna Jaśkiewicz  „Żabki”

Klara Olejniczak  „Żabki”

 

II miejsce

Tomasz Mańkowski  „Biedronki”

Martyna Olejniczak  „Motylki”

 

III miejsce

Brajan Bulkowski  „Żabki”

Julia Jabłońska  „Biedronki”

Antonina Walkiewicz  „Biedronki”

 więcej

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

                                                                                                                      Sylwia Krajewska

7.05.2021r. uczniowie klas trzecich  Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie wzięli udział w szkolnym konkursie wiedzy pn. „Znam swój kraj”.  Przystąpiło do niego 12 uczniów: po czterech reprezentantów z klasy  III a, III b, III c.

      Konkurs miał formę testu z pytaniami zamkniętymi .  Składał się z 21 zadań, za które można było uzyskać 24 punkty. Na ich wykonanie uczniowie mieli 45 minut.

      Prace oceniła komisja w składzie: Alina Rzadkiewicz – nauczyciel, Bogusława Ryska – pedagog szkolny.

     Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonała Pani wicedyrektor Maria Żemojtel.

     Uczestnicy konkursu wykazali, że interesują się historią naszego kraju oraz Polską współczesną, znają fakty historyczne, życiorysy wybitnych Polaków, symbole narodowe. Posiadają podstawowe wiadomości z geografii Polski, orientują się na mapie Polski oraz znają sąsiadów naszego kraju.

     Wyniki konkursu:

I miejsce:   Berka Marcel kl. III c

II miejsce:  Gumienna Antonina kl. III b, Kłosowska Zuzanna kl. III b

III miejsce:  Drozd Hanna kl. III a, Konwińska Julia kl. III c

Wyróżnienia:

Martyna Dzięciołowska III c

Oliwia Gackowska III a

Julia Wąsik III a

Lena Trzeciak III a

Nikola Tubacka III b

Jagoda Bednarczuk III b

Liliana Bodziony III c

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

                                                                                                                 Organizator

                                                                                                            Alina Rzadkiewicz

W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki temu zakupiliśmy do biblioteki wiele wartościowych książek. Wśród nich znalazły się publikacje przeznaczone dla nauczycieli i rodziców. Wybrałyśmy kilka, które szczególnie chciałybyśmy Państwu polecić. Mamy nadzieję, że wydadzą się interesujące i z chęcią je Państwo wypożyczycie. Oto krótka prezentacja nowości dla rodziców i nauczycieli w naszej bibliotece: 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

 bibliotekarki: Klaudia Posłuszna, Martyna Kubanek

Książki dla Rodziców – filmik

 

 

 

 

 

            Składamy serdeczne podziękowania Nadleśnictwu Szubin za współpracę i nieodpłatne przekazanie sadzonek drzew.

Otrzymane od Państwa drzewka zostały posadzone  na terenie szkoły i znacznie wzbogaciły nasz projekt ekologiczny „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, który został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu stworzyliśmy ogród miododajny dla „pszczelich przyjaciół” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie.

            Projekt ma uświadomić społeczności lokalnej, że likwidacja terenów zielonych, przeznaczanych pod sztuczną infrastrukturę, jaka rzekomo ma poprawiać komfort życia człowieka, niestety nie wpływa dobrze na przyrodę, a zwłaszcza na owady.

            Dziękujemy za wsparcie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Dzięki Państwa pomocy wzrośnie świadomość ekologiczna młodego pokolenia i wrażliwość na piękno otaczającej przyrody.

            Życzymy wiele radości z niesienia bezinteresownej pomocy i liczymy na dalszą współpracę w zakresie edukacji ekologicznej.   

                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                          dyrektor szkoły Gabriela Rojek, wicedyrektor  Maria Żemojtel
oraz koordynator projektu Justyna Tabor

W minionym tygodniu, 10 maja został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod tytułem „Gra planszowa”.

Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych, matematycznych oraz zainteresowań przyrodniczych dzieci.
Prace zawierały projekt planszy do wymyślonej gry planszowej, zapis zasad oraz elementy konieczne do gry. Tematyka przygotowanych przez dzieci gier była bardzo różnorodna. Zawierały elementy fantastyczne, a niektóre były inspirowane przyrodą. Zgłoszonych zostało 40 prac, spośród których jury konkursowe, kierując się pomysłowością, wkładem pracy i estetyką wykonania, wybrało trzy najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych.

więcej

Oto laureaci naszego konkursu.

Oddziały przedszkolne:
I miejsce – Natalia Szczepaniak grupa Motylki
II miejsce – Kaja Kędziorska grupa Biedronki
III miejsce – Filip Żukowicz grupa Biedronki

Wyróżnienia:
Nikola Kowalewska grupa Biedronki
Filip Jabłoński grupa Biedronki
Amelia Paklepa grupa Żabki

Klasy I-III
I miejsce – Emilia Malinowska Ic
II miejsce – Gabriela Winiecka IIIa
III miejsce Michalina Makowiecka IIIc

Wyróżnienia:
Michał Pawlak Ib
Hania Drozd IIIa
Antoni Frontczak IIIa

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorzy:
Ewa Sendwicka
Emilia Hilscher

                   12 maja 2021 roku ogłoszono wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I –III „Ziemia czysta i szczęśliwa bez plastiku i tworzywa”.

                   Celami konkursu było propagowanie wiedzy przyrodniczej i postaw proekologicznych, dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem oraz wyzwalanie aktywności twórczej i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci.                   

                    Jury w składzie: wicedyrektor Maria Żemojtel, pedagog szkolny Bogusława Ryska oraz kierownik świetlicy szkolnej Gabriela Sobczak wyłoniło prace laureatów. 

więcej

I miejsce

Emilia Janiszewska  III b
II miejsce

Lena Jeż  I a

Emilia Malinowska  I c

III miejsce 

Hanna Drozd III a

Martyna Dzięciołowska III c
Wyróżnienia:

Oliwia Dzięciołowska  I b

Oliwier Siekierski I c 

Karolina Urbańczyk II c
Maria Walkiewicz III a

Weronika Wietchy III a

                      Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy

Magdalena Ciszewska

Karina Kuźniak – Garstecka

Magdalena Wojtas – Gnat

Zebrania dla Rodziców Uczniów 0-III odbędą się on-line za pośrednictwem Platformy Moodle, 11.05.2021 roku od godziny 17:30 w kursie wychowawcy odpowiadającym nazwie oddziału np. Zebranie 1a.

Zebrania dla Rodziców Uczniów IV-VIII odbędą się on-line za pośrednictwem Platformy Moodle, 10.05.2021 roku o godzinie 17:30 w kursie wychowawcy odpowiadającym nazwie oddziału np. Zebranie 4a.

Po zakończeniu spotkań w oddziałach Rodzice będą mieli możliwość kontaktu z wychowawcami (jako nauczycielami przedmiotów), którzy będą dostępni w kursie o nazwie „Zebranie”, przypisanym do imienia i nazwiska konkretnego nauczyciela.

Nauczyciele uczący, specjaliści i nauczyciele wspomagający będą oczekiwać na Rodziców w swoim kursie „Zebranie” od godziny 17:45 do 18:45(wejście ze strony głównej Platformy Moodle – Imię i Nazwisko nauczyciela – kurs Zebranie), Dyrekcja Szkoły od 17:45 do 18:45.

Dodatkowo z Dyrekcją Szkoły można skontaktować się osobiście po wcześniejszym umówieniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

 

Dyrektor Szkoły

Gabriela Rojek