Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 04.10.2018

Na zebraniu obecnych było  20 członków  RR z prawem do głosu oraz 2 głosy doradcze.

W zebraniu Rady uczestniczyła także Pani Dyrektor Gabriela Rojek.

W zebraniu uczestniczyło 3 członków prezydium co umożliwiło podejmowanie decyzji przez Radę.

 1. PRZEBIEG ZEBRANIA RADY RODZICÓW

 

 1. Zabranie głosu przez Dyrektora Szkoły – panią Gabriele Rojek

Tematy do omówienia:

 • Wnioski o dofinansowanie
 • Wniosek nr 1 z dnia 04.10.2018 r. Pani Iwony Sabacińskiej oraz Barbary Robaczewskiej o dofinansowanie kwotą 200 zł zakupu dyplomów i nagród dla dzieci klas 0-III biorących udział w szkolnym etapie konkursu recytatorskiego „Mój kraj – to Polska”.
 • Wniosek nr 2 Pani Anny Pokorzyńskiej z prośbą o przyznanie funduszy na zakup nagród i dyplomów dla dzieci biorących udział w szkolnym konkursie plastycznym „Czekamy na ciebie Mamo”.
 • Wniosek nr 3 Pani Marioli Polańskiej z prośbą o dofinansowanie przewozu uczniów na XIV Zjazd Szkół i Klubów im. Powst. Wlkp. w ramach obchodów „Na 100 lecie Naszej Niepodległej” w kwocie 180 zł.

Wszystkie wnioski poddane zostały pod głosowanie – informację o udzielonym dofinansowaniu zostały przekazane Wnioskodawcom

 • Program Profilaktyczno – Wychowawczy

Przedstawiono Radzie program profilaktyczno-wychowawczy szkoły na bieżący rok szkolny we wrześniu 2018 roku. Rodzice nie zgłosili dodatkowych propozycji do w/w planu na kolejnym spotkaniu.

 • Założenia do planu budżetowego

Dyrektor Szkoły przestawiła założenia do projektu planu budżetowego na rok 2018/2019. Przedstawione zostały planowane wydatki budżetu Gminy Szubin na rok 2019 dla jednostki Szkoła podstawowa nr 2.

Rada Rodziców zagłosowała za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionej propozycji budżetu.

 1. Kolejnym pkt. zebrania było przedstawienie przez Przewodniczącą RR Preliminarzu wpływów i wydatków na rok szkolnym 2018/2019. Rada Rodziców zagłosowała za przyjęciem preliminarzu na rok szkolny 2018/2019.
 2. Rada Rodziców utrzymała dotychczasową wysokość kładek na Komitet Rodzicielski oraz utrzymała dotychczasową konfigurację 60% składki na rzecz RR oraz 40% dla klasy.

Wysokość składek:  65 zł. (za jedno dziecko) 45 zł (jeśli dwoje dzieci) 35 (powyżej 3 dzieci)

Zasady dokonywanie wpłat pozostają niezmienne jak w zeszłym roku (przed i po zebraniach RR oraz bezpośrednio na konto RR).

 1. Bal Karnawałowy

Propozycja terminy 16, 23 luty lub 2 marzec.

 

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne zebranie zaplanowane zostało na dzień 6 listopada 2018.

Przygotowała:
Protokolant:   Ewa Woźniak