Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 16.02.2017

W zebraniu uczestniczyło 14 członków Rady Rodziców z prawem do głosowania oraz 2 głosy doradcze, w zebraniu uczestniczyła również Pani Dyrektor Gabriela Rojek.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej Karol Skibiński, który przedstawił porządek zebrania:

  1. Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego
  2. Podsumowanie finansowe za I półrocze.
  3. Zabranie głosu przez Panią Dyrektor – Gabrielę Rojek.
  4. Wolne wnioski.

Po sprawdzeniu obecności głos zabrał Przewodniczący Rady.

Przed przejściem do porządku zebrania Przewodniczący poinformował o dwóch kwestiach:

  • Zmianie terminu organizacji Kiermaszu Wielkanocnego – nowy wyznaczony termin 31.03.2017 godz. 17.30
  • z uwagi na brak obecności na spotkaniu Skarbnika Rady – Pani Magdaleny Dzik poinformował o zmianie zaproponowanego porządku zebrania i jego rozpoczęcie od krótkiej informacji dotyczącej sprawozdania finansowego za I półrocze roku szkolnego.

Dodatkowo Pani Dyrektor poprosiła o możliwość zabrania głosu na początku zebrania, a nie jak zaplanowano w porządku zebrania na końcu.

Przebieg zebrania:

1. Podsumowanie finansowe za I półrocze 2016 r.

Przewodniczący RR odczytał przekazane przez Panią Skarbnik dane ogólne wynikające ze sporządzonego sprawozdania finansowego (rozliczenie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 roku szkolnego). Przewodniczący odczytał informacje na temat: BILANSU OTWARCIA, PRZYCHODÓW (w tym składki uczniowski), ROZCHODÓW oraz STAN za I półrocze. Przewodniczący rozdał członkom rady do wglądu rozliczenie składek za Komitet Rodzicielki dla swoich klas celem weryfikacji i zadeklarował ich wysyłkę skanu mailem. Przewodniczący poinformował, że szczegółowo sprawdzanie zostanie omówione przez Panią Skarbnik w trakcie kolejnego zebrania Rady Rodziców.

2. Zabranie głosu przez Dyrektora Szkoły – Panią Gabriele Rojek.

a. Dyrektor Szkoły Pani Gabriela Rojek przekazała na ręce Przewodniczącego Rady pismo Lidera Zespołu klas 1 -3 dotyczące prośby o sfinansowanie opłat z tytułu uczestnictwa uczniów w konkursach przewidzianych w II okresie roku szkolnego.
Przewodniczący Rady poinformował, że kwota o jaką Pani Beata Witkowska zawnioskowała musi zostać skorelowana z zatwierdzonym na rok szkolny 2016/2017 preliminarzem wydatków oraz wydatkami już poniesionymi. Weryfikacją wniosku w odniesieniu do zatwierdzonego preliminarzu wydatków zajmie się Pani Skarbnik –Magdalen Dzik. Przewodniczący Rady poinformował, że na kolejny zebraniu Rady Rodziców wniosek po weryfikacji przez Skarbnika zostanie poddany pod głosowanie.

b. Dyrektor Szkoły Pani Gabriela Rojek poinformowała również o organizowanym przez Świetlicę szkolnym i indywidualnym konkursie na plastykę wielkanocną „Palmy i Pisanki”. Przekazała wzór plakatu informacyjnego oraz wklejki do zeszytu. Organizowany konkurs zbiega się z Kiermaszem Wielkanocnym organizowanym przez Radę Rodziców z Gronem Pedagogicznym, przez co pracę przyniesione w ramach konkursu będą potem przekazane na organizowany Kiermasz.
Pani Dyrektor poinformowała również, że dochód z organizowanego Kiermaszu będzie przeznaczony na pomoc rodzicom, które ucierpiały w wyniku pożaru. Do wypowiedzi Pani Dyrektor odniósł się Przewodniczący Rady Rodziców, który powiedział, że takie ustalenia na Radzie nie były podjęte i nie został ustalony jeszcze cel zbiórki.

c. Dyrektor Szkoły Pani Gabriela Rojek poinformowała również, że Samorząd uczniowski zorganizował akcję zbiórki materiałów spożywczych oraz środków czystości dla rodzi, które ucierpiały w wyniku pożaru. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi tej zorganizowanej zbiórki wyjaśniła jej harmonogram:

  • w dniach 27.02 – 03.03.2017 – dary na rzecz pogorzelców przynoszą uczniowie klas gimnazjalnych oraz grupy zelówkowe jak również klasy 1-3 szkoły podstawowej
  • w dniach 06.03 – 10.03.2017 – dary na rzecz pogorzelców przynoszą uczniowie klas 4-6

d. Dyrektor Szkoły Pani Gabriela Rojek poinformowała również o niebezpiecznych zabawach uczniów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych uczniów szkoły. Jednocześnie poinformowała, że podjęte zostały już przez szkołę działania w tej sprawie. 

e. W ramach organizowanego Kiermaszu Wielkanocnego Dyrektor Szkoły Pani Gabriela Rojek poinformowała o udziale grona pedagogicznego w organizowanym Kiermaszu oraz przekazała w kwestii organizacyjnej kilka informacji dotyczących:
1) Prowadzenia w trakcie kiermaszu „Kawiarenki” – której organizacją zajmą się Panie ze Świetlicy szkolnej.
2) Potwierdziła występ artystyczny grupy „Odyseja Umysłów” w trakcie Kiermaszu

3. Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego.

Ustalono w trakcie zebrania:
a. Przygotowanie wzoru wklejek do zeszytów oraz ich wydruk i dostarczenie do sekretariatu szkoły.
b. Przygotowanie wzoru plakatu oraz ich wydruk i dostarczenie do sekretariatu szkoły.
c. W trakcie Kiermaszu występy artystyczne: grupa BOHEMA , grupa ALGARO, grupa artystyczna ODYSEJA UMYSŁÓW- występ grupy potwierdziła Pani Dyrektor Gabriela Rojek.
d. Każda klasa odpowiedzialna jest za dostarczenie jednego placka przeznaczonego do sprzedaży w Kawiarence. Placek ma zostać dostarczony w dniu Kiermaszu do stołówki w godzinach 14.00 – 15.00
e. Dyrektor Szkoły Pani Gabriela Rojek zaproponowała aby całością zakupów do wyposażenia Kawiarenki (napoje, chusteczki, jednorazowe sztućce oraz talerzyki) zajęły się Panie ze Świetlicy szkolnej.
f. Konferansjer – ustalono wspólnie, że właściwym będzie aby Kiermasz prowadzony był zarówno przez osobę wyznaczoną ze szkoły (osoba z samorządu uczniowskiego) jak również osoby z Rady Rodziców – propozycja Pan Karol Skibiński – Przewodniczący RR oraz Pani Beata Kowalska.

4. Wolne wnioski

a. Pani Ewa Woźniak zaproponowała, aby na stronie szkoły pojawiła się informacja o uruchomieniu dziennika elektronicznego oraz o zasadach logowania się do niego przez rodziców uczniów.
b. Pani Bata Kowalska zaproponowała, czy dochody uzyskane z Kiermaszu Wielkanocnego nie mogłyby zostać przeznaczone na doświetlenie boiska i terenu na ognisko. – Dyrektor Szkoły Pani Gabriela Rojek odniosła się do wniosku pani Beata Kowalskiej informując, że teren (droga wzdłuż boiska) przeznaczony jest zgodnie z planami inwestycji Urzędu Miasta w Szubinie do rewitalizacji, w związku z powyższym proponuje odstąpić od realizacji działań, które w ramach tych planów inwestycyjnych będą zrealizowane.

 

Na tym zebranie zakończono. 

Kolejne zebranie zaplanowane jest na godzinę 17:30 dnia 6 kwietnia 2017.

Przygotowała:
Sekretarz: Ewa Woźniak