Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 08.11.2017 r.

 1. PORZĄDEK ZEBRANIA:

Proponowany porządek zebrania obejmował:

 1. Zabranie głosu przez Panią Dyrektor – Gabrielę Rojek
 2. Uchwalenie nowego Regulaminu RR
 3. Sprawozdanie Skarbnika RR ze spotkania w dniu 07 listopada 2017 r.
 4. Organizacja 20 Balu Karnawałowego.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zabranie głosu przez Dyrektora Szkoły – panią Gabriele Rojek

Tematy omówione w trakcie zebrania dotyczyły:

 • Przestawienie założeń planu finansowego w celu jego zaopiniowania przez RR – Projekt budżetu poddano pod głosowanie RR – większością głosów Rada Rodziców wydała pozytywną opinię na temat proponowanego projektu planu finansowego na rok szkolny 2017/2018.
 • Propozycję zmian do statutu Szkoły – Rada Rodziców zgodziła się na wprowadzenie wszystkich proponowanych zmian do Statutu.
 • Omówienie propozycji celu zabawy karnawałowej – Pani Dyrektor zaproponowała aby nowym celem był zakup elektronicznej tablicy wynikowej na salę gimnastyczną.
 • Prośba dotycząca „miejsc na korytarzach”. Dyrektor Szkoły p. Gabriela Rojek zwróciła się również z prośbą zwłaszcza do przedstawicieli Rady klas I o to aby rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie pozostawali z nimi na korytarzach. Taka sytuacja bardzo ogranicza ilość miejsca na korytarzu zwłaszcza w trakcie przerw miedzy zajęciami.
 1. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Rodziców

Rada Rodziców większością głosów w głosowaniu tajnym uchwaliła nowy Regulamin RR.

 1. Sprawozdanie Skarbnika RR ze spotkania w dniu 07 listopada 2017 r.

Pani Ewa Niewinczany – Małecka Skarbnik Rady Rodziców, pokrótce przedstawiła przebieg spotkania ze Skarbnikami klas, które odbyło się w dniu 7 listopada 2017 r.  Przedstawione zostały ponad to zasady dokonywania wpłat na Komitet Rodzicielski i zasady ich rozliczania.

 1. Organizacja 20 Balu Karnawałowego
 2. Wyznaczony został termin Balu Karnawałowego – 03.02.2018 r.
 3. Termin rozpoczęcia sprzedaży biletów na Bal Karnawałowy 01.2018 r . Bilety będą do nabycia w sekretariacie szkoły,
 4. Ustalony został cel zbiórki tegorocznej „Modernizacja Sali Gimnastycznej”.
 5. Przewodnicząca RR prosiła o zaangażowanie się w zbiórkę fantów i przekazanie rodzicom na najbliższych zebraniach w klasach, że fanty można dostarczać do sekretariatu szkoły.

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne zebranie zaplanowane zostało na dzień 7 grudnia 2017.

Przygotowała:
Protokolant:   Ewa Woźniak