Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://dwojka-szubin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.09.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.10.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Gabriela Rojek, adres poczty elektronicznej naszadwojka@wp.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 384 24 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie mieści się przy ul. Tysiąclecia 1 w Szubinie.

Do budynku prowadzą cztery ogólnodostępne dla interesantów wejścia. Brak wejścia z podjazdem  dla wózków inwalidzkich, a także dla rodziców z wózkami dziecięcymi.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.

Budynek główny przy ul. Tysiąclecia 1 w Szubinie:

Korytarze i drzwi na parterze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Na piętro prowadzą schody. Brak windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  1. Opis dostosowań.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie nie posiada dostosowań dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie znajduje się parking ogólnodostępny dla interesantów. Brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie.

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.