Miesięczne archiwum: czerwiec 2018

28.08.2018r. godz. 8.30

* matematyka – klasy VIIA, VIIB, VIIC SP

* chemia – klasy IIA, IIB GIM

 

28.08.2018r. godz. 11.00

* j. polski – klasa IVB SP

 

29.08.2018r. godz. 8.00

* matematyka – klasy IIA, IIB, IIC GIM

 

29.08.2018r. godz. 8.30

* chemia – klasa VIIC SP

 

29.08.2018r. godz. 13.00

* fizyka – klasa IIB GIM

Wykaz podręczników z wychowania przedszkolnego
w  Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie
na rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika-

autor 

Ćwiczenia -autor

 

Nazwa wydawnictwa Rok wydania Forma zakupu
Religia Ćwiczenia:

„Jesteśmy dziećmi Boga”

Autor:

ks. W. Kubik SJ, I. Czarnecka

 

 

 

WAM Kraków   księgarnia
Wychowanie przedszkolne „Elementarz sześciolatka” – roczne przygotowanie do szkoły (pakiet)

Autor:

S. Doroszuk,

J. Gawryszewska,

J. Hermanowska

 

 

 

 

 

Nowa Era 2016 księgarnia

 

 Wykaz podręczników dla klas I
w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie
na rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika-

autor 

Ćwiczenia -autor

 

Nazwa wydawnictwa Rok wydania Forma zakupu
Religia Ćwiczenia:

„Jesteśmy w rodzinie Jezusa”

Autor:

Ks. W. Kubik SJ

 

WAM Kraków 2013 księgarnia

 

Wykaz podręczników dla klas II
w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie
na rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika-

autor 

Ćwiczenia -autor

 

Nazwa wydawnictwa Rok wydania Forma zakupu
Religia Ćwiczenia:

„Kochamy Pana Jezusa”

Autor:

Ks. W. Kubik SJ

 

WAM Kraków 2012 księgarnia

 

Wykaz podręczników dla klas III
w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie
na rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika-

autor 

Ćwiczenia -autor

 

Nazwa wydawnictwa Rok wydania Forma zakupu
Religia Ćwiczenia:

Przyjmujemy Pana Jezusa.

Autor:

Ks. W. Kubik

 

 

 

WAM

Kraków

2014 księgarnia

 

 Wykaz podręczników dla klas IV
w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie
na rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika-

autor 

Ćwiczenia -autor

 

Nazwa wydawnictwa Rok wydania Forma zakupu
Religia Katechizm:

Zaproszeni przez Boga

Autor:

Ks. Z. Marek

WAM Kraków 2014 księgarnia
Ćwiczenia:

Zaproszeni przez Boga

Autor:

Ks. Z. Marek

WAM Kraków 2014 księgarnia
             

 

Wykaz podręczników dla klas V
w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie
na rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika-

autor 

Ćwiczenia -autor

Nazwa wydawnictwa Rok wydania Forma zakupu
Religia Katechizm:

„Obdarowani przez Boga”

Autor:

Ks. Z. Marek SJ

 

WAM Kraków   księgarnia
Ćwiczenia:

„Obdarowani przez Boga”

Autor:

Ks. Z. Marek SJ

WAM Kraków   księgarnia

 

Wykaz podręczników dla klas VI
w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie
na rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika-

autor 

Ćwiczenia -autor

Nazwa wydawnictwa Rok wydania Forma zakupu
Religia Katechizm:

Przemienieni przez Boga

Autor:

p/r ks. Z. Marek

ks. A. Hajduk

WAM Kraków 2012 księgarnia
Ćwiczenia:

Przemienieni przez Boga.

Autor:

p/r ks. Z. Marek

WAM Kraków 2012 księgarnia

 

Wykaz podręczników dla klas VII
w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie
na rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika-

autor 

Ćwiczenia -autor

 

Nazwa wydawnictwa Rok wydania Forma zakupu
Religia Podręcznik i ćwiczenia:

Jezus uczy i zbawia.

WAM

 

2017

 

księgarnia
           

 

Wykaz podręczników dla klas VIII
w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie
na rok szkolny 2017/2018

Przedmiot Tytuł podręcznika-

autor 

Ćwiczenia -autor

 

Nazwa wydawnictwa Rok wydania Forma zakupu
Religia Ćwiczenia:

Jezus działa i zbawia w drodze do Emaus.

Autor:

Z. Marek, A. Walulik

WAM 2010 księgarnia
           

 

Wykaz podręczników dla klas III oddziału gimnazjalnego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie
na rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika-

autor 

Ćwiczenia -autor

 

Nazwa wydawnictwa Rok wydania Forma zakupu
Religia Ćwiczenia:

Jezus prowadzi i zbawia.

Autor:

Z. Marek, A. Walulik

WAM

 

2014

 

księgarnia

 

           

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie  reprezentowany przez Dyrektora Panią Gabrielę Rojek zwany dalej Administratorem.
 2. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Paweł Wawrzyniak z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pawel.wawrzyniak@interia.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. a)    wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. e)     prawo do przenoszenia danych;
 6. f)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.

           14 czerwca 2018 r. w Nadleśnictwie Szubin odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XII edycji konkursu ,,Leśne impresje”. Do konkursu przystąpiło 21 szkół z regionu. Jury oceniło ponad 100 prac. Wśród wyróżnionych osób znalazły się uczennice naszej szkoły.

I miejsce w kategorii ,,Forma przestrzenna” (klasy I – III) zajęła Alicja Ryszewskaz klasy II a. Maja Kłosowskaz klasy I a zdobyła tytuł laureatki.

W kategorii ,,Forma przestrzenna” (klasy IV – VI) tytuł laureatki zdobyła Maria Ryszewskaz klasy IV b.

II miejsce w kategorii ,,Forma przestrzenna” (klasy VII i gimnazjalne) zajęła Anna Garstecka  z klasy VII b.

Gratulujemy!

            22 czerwca 2018 roku o godz. 8.00 odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w klasach I – III szkoły podstawowej.

więcej

Na początku uroczystości głos zabrała pani dyrektor Gabriela Rojek. Przywitała zgromadzonych oraz pogratulowała dzieciom wspaniałych ocen na świadectwach. Zaznaczyła, że w tym roku szkolnym, prawie połowa uczniów z klas I – III otrzyma wyróżnienie w sali gimnastycznej. Następnie wystąpiła Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu pani Wioletta Borys – Stachowiak, która życzyła uczniom bezpiecznych i ,,uśmiechniętych” wakacji.

Pani Magdalena Wojtas – Gnat odczytała ze Złotej Księgi nazwiska uczniów, którzy  w tym roku szkolnym zostali laureatami konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Wręczono również nagrody laureatom ogólnopolskich i wojewódzkich olimpiad i konkursów. Pani Magdalena Wojtas – Gnat poinformowała o wyróżnieniu Krzysztofa Pawlaka i Laury Pichłacz w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangurek”. Natomiast pani Sylwia Kral i pani Alina Rzadkiewicz ogłosiły sukces Filipa Adamowskiego i Jakuba Grochali. Chłopcy zajęli II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym ,,Od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego”. Z kolei Pani Katarzyna Sztuba poinformowała o nadaniu tytułu ,,Przyjaciela Przyrody” dzieciom, które zebrały największą ilość surowców wtórnych podczas akcji: „Zbiórka makulatury i nakrętek”. Byli to Karina Janik oraz Gracjan Maciejewski.

Następnie panie wychowawczynie, wraz z przedstawicielami rady rodziców, wręczyły nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się wysokimi wynikami w nauce. Pani dyrektor Gabriela Rojek oraz pan wicedyrektor Tadeusz Brzykcy podziękowali rodzicom, którzy  w tym roku szkolnym wykazali się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz klasy i szkoły.

Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez dzieci z klasy II a pod kierunkiem pani Beaty Witkowskiej. Występ drugoklasistów wszystkich zgromadzonych wprowadził  w radosną atmosferę wakacji.

We wtorek, 12 czerwca 2018 r. Biedronki, Motylki i Żabki uczestniczyły w II edycji edukacyjnej gry miejskiej „Szubin – nasza mała ojczyzna”. Celem gry było stworzenie dzieciom okazji do spotkania z przedstawicielami miejscowych instytucji i lokalnej społeczności. Dzieci w trakcie realizowania określonych zadań poznały walory architektoniczne i historyczne swojej „małej ojczyzny”.

Miejscem startu był Szkoła Podstawowa nr 2, z której to dzieci udały się do Urzędu Miejskiego, gdzie stworzyły plakaty zachęcające do odwiedzenia Szubina. Następnie wybrały się do Szubińskiego Domu Kultury, w którym uzyskały informację o najbliższym wydarzeniu kulturalnym. W Rejonowej Bibliotece Publicznej czekało na nich kolejne ważne zadanie – odszukanie książki pt. „Szubin – Spacer z historią w tle” autorstwa Pani Kamili Czechowskiej i odpowiedzenie na pytanie: Kto ufundował zamek w Szubinie? Z RBP wyruszyliśmy do Muzeum Ziemi Szubińskiej, w którym należało znaleźć najstarszy eksponat. W dalszej kolejności udaliśmy się pod Kościół św. Marcina, gdzie musieliśmy odnaleźć popiersie Jana Pawła II i odpowiedzieć na pytanie kim był.

więcej

Zadanie finałowe odbyło się na Ruinach Zamku Sędziwoja. Czekały tam na dzieci dwa zadania – ułożenie flagi Szubina oraz rozwiązanie zadań na spostrzegawczość „Sokole Oko”. Po wykonaniu wszystkich zadań przedszkolaki uzyskały wskazówkę dotyczącą miejsca ukrycia skrzyni ze złotymi monetami.

Magda Błażyńska
Natalia Łużyńska

Podsumowanie akcji zbiórki surowców  wtórnych

w roku szkolnym 2017/2018

w klasach 0 – III

Makulatura Nakrętki 
Wyniki klas:

I miejsce – IIa

II miejsce – IIIb

III miejsce – Ib

Nagrody indywidualne ( powyżej 300 kg):

 • Karina Janik 1222 kg kl. IIa – tytuł PRZYJACIEL PRZYRODY 
 • Gracjan Maciejewski 763 kg, kl. IIIb
 • Igor Markowski 510 kg, kl. IIId
 • Jakub Och 417 kg, kl. IIIa
 • Jakub Grochala 377kg, kl. Ib
 • Konstanty Meckein  353,9 kg kl. Ia
 • Gracjan Kołodziejczak 321 kg, kl. IIIc
Wyniki klas:

I miejsce – III b

II miejsce – Ib

III miejsce – Ia

Nagrody indywidualne (powyżej 30 kg)

 • Gracjan Maciejewski 271 kg, kl. IIIb – tytuł PRZYJACIEL PRZYRODY
 • Igor Markowski 37,7 kg, kl. IIId
 • Jakub Och 30,1 kg, kl. IIIa
 • Mariusz Sakowski 30 kg, kl. Ia

Najlepsi w poszczególnych klasach byli:

Klasy Makulatura: Nakrętki:
„Motylki” Natasza Cholewczyńska 261,6 kg Tomasz Czyż 23,5 kg
„Biedronki” Antoni Frontczak 79 kg Jakub Wolszlegier 14,6 kg
„Żabki” Nikola Obremska 108 kg Nikola Obremska 10,4 kg
Ia Konstanty Meckein 353,9 kg Mariusz Sakowski 30 kg
Ib Jakub Grochala 377 kg Eliza Wojciechowska 21,1 kg
Ic Maja Przybylska 79 kg Olga Nowastowska 27,3 kg
IIa Karina Janik 1220 kg Nicola Luchowska 14 kg 
IIIa Jakub Och 417 kg Jakub Och 30,1 kg
IIIb Gracjan Maciejewski  763 kg Gracjan Maciejewski 271 kg
IIIc Gracjan Maciejewski 321,5 kg Zofia Kwiatkowska 20 kg
IIId Igor Markowski  510 kg Igor Markowski 37,7 kg

Wyniki wszystkich klas:

Klasy Makulatura klasa łącznie: Nakrętki klasa łącznie:
„Motylki” 679,7 kg 68,7 kg
„Biedronki” 108 kg 63,4
„Żabki” 181,1 kg 30,4 kg
Ia 716 kg 126 kg –  III miejsce 
Ib 908 kg        III miejsce 146,8 kg – II miejsce
Ic 222 kg 89,7 kg
IIa 1490,7 kg   I miejsce 50,3 kg
IIIa 615,6 kg 71 kg
IIIb 1149 kg      II miejsce 315,4 kg – I miejsce
IIIc 530,2 kg 85,6 kg
IIId 696 kg 96,5 kg
RAZEM 7296,3 kg 1143,8 kg = 494 122 szt.

(Przyjęto, że 432 sztuki nakrętek = 1 kg)

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję zbiórki surowców wtórnych. Dzięki takim działaniom przyczyniamy się do ochrony środowiska i pozyskujemy dodatkowe fundusze dla szkoły.                                                                                                    Podsumowanie – Katarzyna Sztuba

W czwartek 21 czerwca 2018r. o godz. 17:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych. Do sali gimnastycznej przybyli rodzice oraz goście zaproszeni przez dzieci z grup „Biedronki”, „Motylki”, „Żabki”. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: dyrektor szkoły – Pani Gabriela Rojek, wicedyrektor – Pan Tadeusz Brzykcy,  Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Wioletta Borys – Stachowiak.

więcej

Przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz pamiątki ukończenia oddziału przedszkolnego.

         Uroczystość  zakończyła radosna część artystyczna pt. „Kto pojedzie na wakacje?”. Przedszkolaki nie zapomniały również o przekazaniu przestróg gwarantujących bezpieczne wakacje.

Do zobaczenia w pierwszej klasie!                

 

                                     Iwona Sabacińska

                                         Barbara Robaczewska

Harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego

22.06.2018 r. (piątek)

Zakończenie roku szkolnego

I Przyjazd:

7.10–  Pińsko

7.15–  Ameryczka I

7.20–  Szaradowo                              klasy I-III Szkoła Podstawowa

7.25–  Zalesie

7.30– Wolwark

II Przyjazd:

8.50–  Pińsko

9.00 – Szaradowo                              klasy II-III Gimnazjum

9.05 – Ameryczka II

9.10 –  Zalesie

III Przyjazd:

10.50–  Pińsko

10.55-Ameryczka I                             klasy IV-VII Szkoła Podstawowa

11.00– Szaradowo

11.10– Ameryczka II

11.15 – Wolwark

Odjazdy:

I – 9.20            klasy I-III SP

II – 11.25         klasy II –III GIM

III – 13.00        klasy IV – VII SP

                        6 i 7 czerwca 2018 roku uczniowie  klas pierwszych i II a wybrali się na wycieczkę do Jura Parku w Solcu Kujawskim.

Dzieci zwiedziły Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha, gdzie zobaczyły skamieniałości oraz wiarygodne rekonstrukcje prehistorycznych zwierząt. Obejrzały wymodelowane środowisko morskie sprzed wielu milionów lat. Na straganach obok muzeum zakupiły niezwykłe pamiątki dla siebie i swoich bliskich. Kolejną atrakcją był seans filmowy o dinozaurach w Kinie 5 D. Wzbudził on wśród dzieci wiele emocji.

              Podczas spaceru po specjalnie przygotowanej ścieżce edukacyjnej, dzieci oglądały rekonstrukcje dinozaurów w naturalnych rozmiarach oraz liczne foto-realistyczne plansze przedstawiające środowiska roślinne. Spacer pozwolił dzieciom uzmysłowić sobie różnorodność i niesamowitość tego zaginionego już świata. Ostatnią atrakcją był  park rozrywki i plac zabaw.

Uczniowie zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do Szubina.

                                                                                            Wychowawcy klas

więcej …

 

Harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego 
21.06.2018r. (czwartek)

Przyjazdy:

 7.10– Pińsko

7.15–  Ameryczka I

7.20–  Szaradowo                           klasy I-VII  Szkoła Podstawowa

7.25–  Zalesie          

7.30–  Ameryczka II

7.35–  Wolwark

 

 1. 8.10Szaradowo

            8.15-Zalesie

            8.20- Ameryczka II                                   klasy II-III Gimnazjum

            8.25- Pińsko

            8.30- Wolwark

           Odjazd:

11.30-  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

 

Harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego

22.06.2018 r. (piątek)

Zakończenie roku szkolnego

I Przyjazd:

7.10–  Pińsko

7.15–  Ameryczka I

7.20–  Szaradowo                              klasy I-III Szkoła Podstawowa

7.25–  Zalesie

7.30– Wolwark

II Przyjazd:

8.50–  Pińsko

9.00 – Szaradowo                              klasy II-III Gimnazjum

9.05 – Ameryczka II

9.10 –  Zalesie

III Przyjazd:

10.50–  Pińsko

10.55-Ameryczka I                             klasy IV-VII Szkoła Podstawowa

11.00– Szaradowo

11.10– Ameryczka II

11.15 – Wolwark

Odjazdy:

I – 9.20            klasy I-III SP

II – 11.25         klasy II –III GIM

III – 13.00        klasy IV – VII SP

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się wg harmonogramu:

 21.06.2018r

Oddziały zerowe – godz. 17.00 – sala gimnastyczna

22.06.2018r. w sali gimnastycznej

Kl. I – III SP – 8.00 – 9.00

Kl. II – III gim. – 9.30 – 11.00

Kl. IV – VII SP – 11.30 – 12.45

Wychowawców proszę o dopilnowanie, aby uczniowie przynieśli przygotowany komplet podręczników do zwrotu w wyznaczonym dniu.

Nauczycieli odpowiedzialnych za uczniów podczas zwrotu podręczników, proszę o pomoc w sprawdzaniu kompletności zestawów podręczników.

 

DATA KLASA NAUCZYCIEL ODPOWIEDZIALNY GODZINA LEKCYJNA

 

 

 

14.06

czwartek

IA Kral S. 4 godz. lekcyjna – 10.50
IB Rzadkiewicz A. 6 godz. lekcyjna – 12.55
IC Kuźniak-Garstecka K. 5 godz. lekcyjna – 11.55
IIA Witkowska B. 4 godz. lekcyjna – 10.50
IIIA Walkiewicz A. 3 godz. lekcyjna – 9.50
IIIB Sztuba K. 7 godz. lekcyjna – 13.50
IIIC Robaczewska B./Sabacińska I. 1 godz. lekcyjna – 8.00
IIID Wojtas-Gnat M. 2 godz. lekcyjna – 8.55

15.06

piątek

IVA Lubawy D. 6 godz. lekcyjna, plastyka – 12.55
IVB Mielczarek A. 1 godz. lekcyjna, przyroda – 8.00
IVC Ginter A. 5 godz. lekcyjna, matematyka – 11.55
IVD Grobelna-Staniszewska A. 3 godz. lekcyjna, historia – 9.50
VA Makowiecka L. 2 godzina lekcyjna, godz. wych. – 8.55

18.06

poniedziałek

VB Mielczarek A. 2 godz. lekcyjna, przyroda – 8.55
VC Polańska M. 7 godz. lekcyjna – WDŻ – 13.50
VIA Strzyżewska E. 1 godz. lekcyjna, godz. wych. – 8.00
VIB Skrzyńska-Klim B. 4 godz. lekcyjna, matematyka, 10.50
VIIA Terziman I. 3 godz. lekcyjna, j. polski – 9.50

19.06

wtorek

VIIB Grobelna-Staniszewska A. 4 godz. lekcyjna, historia – 10.50
VIIC Adamczyk S. 1 godz. lekcyjna, godz. wych. – 8.00
IIA Skrzyńska-Klim B. 2 godz. lekcyjna, matematyka – 8.55
IIB Bodnar I. 5 godz. lekcyjna, biologia – 11.55

20.06

środa

IIC Lubawy D. 3 godz. lekcyjna, niemiecki – 9.50
IIIA Kulczyk A. 2 godz. lekcyjna, technika – 8.55
IIIB Jagodzińska A. 7 godz. lekcyjna, godz. wych. – 13.50
IIIC Woźniak W. 6 godz. lekcyjna, godz. wych. – 12.55

 

Konrad Żygulski, uczeń klasy VII naszej szkoły, w roku 2017/2018 wziął udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego organizowanym przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego oraz wojewódzkiego. Konrad przeszedł wszystkie etapy, osiągając wymagane wyniki, by ostatecznie uzyskać tytuł laureata.

W tym roku szkolnym w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na etapie szkolnym wzięło udział 23 229 uczniów.Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 1 455 uczniów z całego województwa. W rejonie bydgoskim tytuły laureatów z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i przyrody uzyskało 47 uczniów.

28 maja 2018 roku odbyła się gala laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego z rejonu bydgoskiego. Wszyscy spotkali się w sali konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 roku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik oraz Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego pani Monika Berger wręczyli Konradowi Żygulskiemu zaświadczenie oraz statuetkę laureata. Natomiast jego opiekunowi, pani Izabeli Terzimann dyplom gratulacyjny.

       Laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dlauczniów szkół podstawowych przysługują następujące uprawnienia:  celująca roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu, zwolnienie z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty i tym samym uzyskanie z danego przedmiotu najwyższego wyniku oraz przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół, jeśli nie są wymagane szczególne predyspozycje kandydatów.

     Serdecznie gratulujemy Konradowi tytułu i życzymy dalszych sukcesów!

13 czerwca 2018 roku przedszkolaki z grup „Żabki”, „Motylki”i „Biedronki”, przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie, uczestniczyły w Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej ‘Sing it!’ w Szubińskim Domu Kultury.

            Na początku imprezy przywitały nas organizatorki. Następnie nadszedł czas na zaprezentowanie się solistów oraz zespołów z przedszkoli z terenu gminy Szubin.

 Agata Zielke, Amelia Kaznowska, Maria Lubawy, Emilia Janiszewska oraz Julia Wąsik połączyły swoje talenty muzyczne, by stworzyć zespół ‘HAPPY FEET’ i godnie zaprezentować Nasze Przedszkole. Młode artystki rewelacyjnie wykonały utwór „I’ve got purple hair”. Zostały nagrodzone dyplomem i słodkościami.

  

            Serdecznie dziękuję dziewczynkom i życzę wielu dalszych sukcesów muzycznych oraz językowych. Rodzicom gratuluję wspaniałych dzieci.

 

                                                                      Magdalena Szenefeld