Tryb i warunki oceniania

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

§1   

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz zachowaniu
   i postępach w tym zakresie;
  • pomoc i motywowanie ucznia do samodzielnego planowania swojego rozwoju
   oraz do dalszej pracy;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, zachowaniu, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
   dydaktyczno – wychowawczej;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania wspierają harmonijny rozwój uczniów w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
 3. W zakresie motywowania uczniów oraz wspomagania w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju wykorzystuje się następujące metody i formy:
  • stosowanie elementów oceniania kształtującego;
  • kierowanie komunikatów dowartościowujących oraz wspierających pracę uczniów;
  • stosowanie nagród w formie ustalonych symboli;
  • stosowanie pochwały, wzbudzanie poczucia własnej wartości;
  • nagradzanie grupy jako całości;
  • nagrody, pochwały udzielane podczas apeli organizowanych w trakcie
   oraz na zakończenie roku szkolnego;
  • eksponowanie w gablotach na korytarzach szkolnych nazwisk uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
  • zachęcanie do udziału w konkursach;
  • umieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej Szkoły
   i w prasie;
  • popularyzowanie aktywnego udziału w życiu Szkoły;
  • organizowanie różnorodnych form zajęć realizujących potrzeby i zainteresowania uczniów.
 4. W zakresie nauczania ocenia się:
  • poprawne i swobodne wypowiadanie się, pisanie i czytanie ze zrozumieniem;
  • znajomość wymaganych pojęć i zdobytej wiedzy na poziomie sprecyzowanych wymagań;
  • rozumienie przekazanych treści;
  • dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania;
  • systematyczność i wkład pracy ucznia.
 5. W zakresie kształcenia umiejętności ocenia się:
  • umiejętność odpowiedzialnego planowania i organizowania własnej nauki, zdolność samooceny;
  • poprawne posługiwanie się językiem ojczystym w celu prezentacji własnego punktu widzenia i porozumiewania się w różnych sytuacjach;
  • współdziałanie w zespole;
  • stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy;
  • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;
  • rozwijanie osobistych zainteresowań.
 6. W zakresie pracy wychowawczej Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opierają się
  na celach i zadaniach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły oraz podstawie programowej.
 7. Oceniamy uwzględniając elementy oceniania kształtującego:
  • akcentując pozytywy;
  • obiektywnie;
  • systematycznie;
  • uwzględniając poziom zaawansowania w nauce języków obcych;
  • uwzględniając udział ucznia w lekcjach wychowania fizycznego.
 8. Nauczyciele przedmiotów tworzą Przedmiotowe Zasady Oceniania zawierające:
  • przedmiot, klasę, imię i nazwisko nauczyciela;
  • wymagania edukacyjne, szczegółowe cele;
  • sposoby sprawdzania prac;
  • zasady wglądu rodziców i uczniów w pisemne prace kontrolne;
  • zasady podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia w roku szkolnym i ustalenia oceny klasyfikacyjnej okresowej i rocznej;
  • sposób uzasadniania ustalonych ocen, gdy z takim wnioskiem wystąpi uczeń bądź jego rodzice.

§2   

 1. W Szkole oceniają: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, Dyrektor i uczniowie.
 2. Uczeń oceniany jest:
  • na bieżąco, podczas lekcji;
  • na końcu każdego etapu kształcenia – sprawdzian po klasie III, egzamin zewnętrzny
   w klasie VIII Szkoły;
  • po zakończeniu działu programowego;
  • na koniec okresu i roku szkolnego – ocena okresowa, roczna i końcowa;
  • zgodnie z PZO.
 3. Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania:
  • indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów, wystąpień, debat, pokazów;
  • ustne odpowiedzi na lekcji, recytacje;
  • testy;
  • prace klasowe;
  • kartkówki;
  • prace domowe;
  • sprawdziany pisemne;
  • sprawdziany praktyczne i prace twórcze (zajęcia techniczne, informatyka, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne);
  • aktywność na lekcji;
  • prace pozalekcyjne (konkursy, olimpiady, prace wykonywane w ramach kół zainteresowań);
  • praca samodzielna na lekcji;
  • projekty edukacyjne;
 4. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od specyfiki przedmiotu: w klasach IV-VIII Szkoły uczeń powinien być oceniany nie rzadziej niż:
  • 10 razy na okres – j. polski, matematyka;
  • 8 razy na okres – wychowanie fizyczne;
  • 6 razy na okres – język angielski;
  • 5 razy na okres – język niemiecki, przyroda, biologia, historia, religia, fizyka, chemia, geografia – jeżeli są 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
  • 4 razy na okres, a w szczególnych przypadkach nie mniej niż 3 razy (3 oceny), jeżeli jest 1 godzina lekcyjna w tygodniu – niska frekwencja ucznia, mniejsza liczba godzin niż przewidywano.
 5. W okresie nauczyciel powinien przeprowadzić co najmniej jeden sprawdzian pisemny
  z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne i ocenić co najmniej jedną odpowiedź ustną.
 6. Sprawdzian pisemny jako jedna z form oceniania:
  • powinien być zapowiedziany z podaniem zakresu materiału co najmniej na tydzień przed terminem i potwierdzony wpisem w dzienniku lekcyjnym;
  • powinien być sprawdzony, oceniony i omówiony przez nauczyciela
   w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia, a testy i prace klasowe w ciągu 14 dni;
  • przy ocenianiu testów, prac klasowych, sprawdzianów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej obowiązuje skala procentowa znajdująca się w PZO;
  • w ciągu tygodnia może być jedna całogodzinna praca klasowa i 2 sprawdziany;
  • w ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian lub praca klasowa;
  • jeżeli na prośbę uczniów nastąpi przełożenie sprawdzianu lub pracy klasowej,
   to kolejny termin ustala nauczyciel, niezależnie od ust. 5 i ust. 6 pkt.5.
 7. Uczeń ma możliwość zgłoszenia na początku zajęć nieprzygotowanie do lekcji lub brak zadania domowego. Limit nieprzygotowań określa nauczyciel przedmiotu w PZO.
 8. Sprawdzian pisemny (pisemna praca kontrolna) jest obowiązkowy. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może go napisać w wyznaczonym terminie, powinien to uczynić
  w ciągu dwóch tygodni od powrotu do Szkoły.
 9. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę pozytywną i obowiązek poprawy oceny niedostatecznej.
 10. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy pisemnej jeden raz w przeciągu dwóch tygodni od daty otrzymania pierwszej oceny w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
 11. Uczeń może również poprawić oceny sprawdzające umiejętności praktyczne z takich przedmiotów jak: wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, informatyka, zajęcia techniczne, muzyka, plastyka jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu.
 12. Ocenę z pracy poprawkowej wpisuje się do dziennika i w ocenianiu uwzględnia się obie oceny.
 13. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy – ściąganie, spisywanie, plagiat itd., uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, a o prawie do poprawy oceny decyduje nauczyciel.
 14. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności, nauczyciel może wymagać zaliczenia materiału obejmującego zakres sprawdzianu na najbliższych zajęciach,
  na których uczeń jest obecny lub w innym ustalonym terminie.
 15. Nauczyciele stosują elementy oceniania kształtującego, przekazując uczniom informację zwrotną dotyczącą mocnych i słabych stron jego pracy poprzez:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
   oraz postępach w tym zakresie;
  • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji
   o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
   i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 16. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia (testy, sprawdziany, prace klasowe, prace redakcyjne, dyktanda, prace okresowe) są udostępniane uczniowi i jego rodzicom według następujących zasad:
  • uczeń otrzymuje pracę do domu do poprawy i wglądu w celu zniwelowania zaistniałych braków:
   1. rodzic potwierdza podpisem pod oceną zapoznanie się z wynikami pracy dziecka,
   2. poprawioną i podpisaną pracę uczeń obowiązkowo przynosi do nauczyciela przedmiotu,
   3. w przypadku braku podpisanej przez rodzica pracy, uczeń traci możliwość zabrania kolejnej pracy pisemnej do domu;
  • wszystkie w/w prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia;
  • oryginały prac pisemnych są udostępnione do wglądu rodzicom ucznia na ich życzenie podczas zebrań rodziców w siedzibie Szkoły przez nauczyciela uczącego;
  • prace udostępnia nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego nauczyciel lub Dyrektor Szkoły;
  • na prośbę rodziców nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją uzasadnić; uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak ustalono we wniosku – pisemną
   (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną).

§3   

 1. Dla wszystkich rodzajów oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas IV – VIII Szkoły (ocenianie bieżące, okresowe, roczne, końcowe oraz ocenianie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych) przyjmuje się następującą skalę ocen:
  • stopień celujący (w skrócie cel; cyfrowo: 6);
  • stopień bardzo dobry (w skrócie bdb; cyfrowo: 5);
  • stopień dobry (w skrócie db; cyfrowo: 4);
  • stopień dostateczny (w skrócie dst; cyfrowo: 3)
  • stopień dopuszczający (w skrócie dop; cyfrowo: 2);
  • stopień niedostateczny (w skrócie ndst; cyfrowo: 1).
 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
  w ust. 1 pkt. 1 – 5.
 2. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa
  w ust. 1 pkt. 6.
 1. Wymagania na poszczególne oceny:
  • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych danych zajęć;
  • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w danych sytuacjach;
  • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował pełnego zakresu wiedzy
   i umiejętności określonego wymaganiami edukacyjnymi, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe;
  • ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności
   na poziomie nieprzekraczającym wymagań podstawowych;
  • ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy
   i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości ich nabycia w trakcie dalszej nauki;
  • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności
   na poziomie wymagań koniecznych, a braki te uniemożliwiają mu dalszą edukację.
 2. Dopuszcza się + i – w ocenach cząstkowych lub przy ocenie okresowej.
 3. Ocenianie okresowe i roczne zarówno osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I – III Szkoły) ma charakter opisowy.
 4. Oceny bieżące, okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 5. Dopuszczalne jest stosowanie w dziennikach lekcyjnych umownych znaków nie będących ocenami, a informujących nauczyciela o postępach w nauce (klasy I – III Szkoły).
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematycznego udziału w tych zajęciach oraz aktywności ucznia.
 7. Dyrektor ma możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń
  na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanych przez lekarza na czas określony
  w tej opinii.
 8. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie zaświadczenia o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanego przez lekarza na czas określony w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest
  z nich oceniany.
 9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.
 10. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego.
 11. Dyrektor może zwolnić ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania z nauki drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia.
 12. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  o potrzebie indywidualnego nauczania, posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej o specjalnych trudnościach w uczeniu się bądź objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole.
 13. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III Szkoły Podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy
  po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
 14. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznej
  i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen
  z odpowiednio rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.
 15. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 16. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 17. O ukończeniu przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy programowo najwyższej postanawia Rada Pedagogiczna
  w porozumieniu z rodzicami, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia.
 18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.
 19. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił
  do egzaminu.
 20. System ustalania ocen okresowych i rocznych z ocen cząstkowych uwzględnia:
  • udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności;
  • pracę nad projektami edukacyjnymi i ich prezentację;
  • inne formy aktywności w klasie w ramach pracy domowej i na forum społeczności szkolnej.
 21. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów powinno być systematyczne, jawne, obiektywne z uwzględnieniem różnorodnych form aktywności uczniów. Przedmiotowe kryteria ocen, ich formy i sposoby ustalają właściwe zespoły przedmiotowe.
 22. Oceny szkolne wystawione przez nauczycieli są jawne także dla rodziców uczniów.
 23. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
 24. Wyniki oceniania komunikowane są:
  • uczniom na bieżąco;
  • rodzicom podczas zebrań według harmonogramu pracy Szkoły;
  • rodzicom podczas spotkań indywidualnych, na bieżąco;
  • Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu klasyfikacyjnym;
  • miesiąc przed końcowym (okresowym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele przedmiotów zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych; zapisu takiego dokonują w zeszycie korespondencji z rodzicami, który musi być potwierdzony podpisem rodzica;
  • tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach
   z poszczególnych przedmiotów; nauczyciele zapisują ocenę w zbiorczej tabeli, którą uczeń wkleja do zeszytu korespondencji; wychowawca zobowiązany jest do kontroli podpisu rodzica pod w/wym. zapisami.

§4   

 

 1. Ocena zachowania jest wystawiana na zakończenie pierwszego okresu 
  oraz na zakończenie roku szkolnego.
 2. Wychowawca jest zobowiązany do wystawienia oceny zachowania (okresowej, rocznej
  i końcowej) na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej
  i poinformowania pisemnego uczniów i ich rodziców o przewidywanej ocenie.
 3. Nagany Dyrektora Szkoły skutkują obniżeniem okresowej (rocznej) oceny zachowania.
 4. Oceny zachowania okresowe wystawia się wg następującej skali:
  • wzorowe w skrócie: wz;
  • bardzo dobre w skrócie: bdb;
  • dobre w skrócie: db;
  • poprawne w skrócie: pop;
  • nieodpowiednie w skrócie: ndp;
 5. W klasach I-III Szkoły okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. Okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
  lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 7. Kryteria ocen zachowania zgodnie z Rozporządzeniem MEN o ocenianiu:
  • wyjściową ocenę zachowania jest ocena dobra;
  • wyjściową oceną na drugi okres jest ocena z pierwszego okresu;
  • ocena z drugiego okresu jest jednocześnie oceną roczną;
  • okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:
   1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
   2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
   3. dbałość o honor i tradycję szkoły,
   4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
   5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
   6. godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią,
   7. okazywanie szacunku innym osobom;
  • Ocena zachowania jest jawna.
  • Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.
  • Oceny okresowe i roczne  zachowania wystawiane są na podstawie:
   1. obserwacji wychowawcy,
   2. samooceny uczniów,
   3. oceny ucznia dokonanej przez klasę,
   4. oceny nauczycieli uczących w tej klasie oraz innych nauczycieli i pracowników szkoły zebranych w karcie oceny zachowania,
   5. zapisy w zeszycie uwag, udokumentowanych wyróżnień i kar.
 1. Ocenę zachowania ustala się według następujących kryteriów:
  • Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
   1. osiąga maksymalne wyniki w stosunku do swoich możliwości,
   2. na tle klasy wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę
    na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę,
   3. wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
   4. jest zdyscyplinowany, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu
    i podejmowanych przez niego różnorodnych prac i zadań,
   5. systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienie wszystkich nieobecności i spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
   6. dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności w miarę możliwości stwarzanych przez szkołę,
   7. reprezentuje szkołę w konkursach pozaszkolnych,
   8. szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,
   9. dba o swój wygląd, jest zawsze czysto, stosownie i schludnie ubrany
    (na uroczystości szkolne stosuje strój apelowy),
   10. nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków szkodliwych dla zdrowia),
   11. dba o kulturę słowa,
   12. reaguje na dostrzeżone negatywne zachowania innych, szanuje godność osobistą własną i innych osób,
   13. zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i Statutu Szkoły,
   14. nie spóźnia się i nie ma godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
  • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
   1. osiąga maksymalne wyniki w stosunku do swoich możliwości,
   2. na tle klasy wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę
    na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę,
   3. chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
   4. jest zdyscyplinowany, wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych przez niego prac i zadań,
   5. systematycznie uczęszcza do szkoły i może mieć do 3 spóźnień nieusprawiedliwionych i 1 godzinę nieobecności nieusprawiedliwioną (wagary), pozostałe nieobecności i spóźnienia ma usprawiedliwione w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
   6. szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,
   7. dba o swój wygląd, jest zawsze czysto i stosownie ubrany,
   8. nie ulega nałogom, nie używa wulgarnego słownictwa,
   9. reaguje na negatywne zachowania innych, szanuje godność osobistą własną
    i innych osób,
   10. przestrzega zasad bezpieczeństwa i Statutu Szkoły.
  • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
   1. wywiązuje się z obowiązków ucznia, jest przygotowany do lekcji,
   2. cechuje go kultura osobista, kultura zachowania i słowa wobec osób dorosłych
    i kolegów,
   3. szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,
   4. terminowo i solidnie wykonuje powierzone mu lub podjęte przez niego zadania,
   5. jego wygląd i higiena nie budzą zastrzeżeń,
   6. nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,
   7. reaguje na negatywne zachowania,
   8. pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły,
   9. nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,
   10. może mieć do 5 spóźnień nieusprawiedliwionych i do 5 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych (wagary),
   11. przestrzega zasad bezpieczeństwa i Statutu Szkoły.
  • Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
   1. pracuje poniżej swoich możliwości,
   2. jego kultura osobista budzi zastrzeżenia, bywa niekulturalny, używa wulgaryzmów,
   3. rzadko angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły,
   4. niedostatecznie dba o higienę osobistą i czasami niestosownie się ubiera,
   5. nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje dodatkowe zobowiązania, ale się z nich wywiązuje,
   6. zdarza się, że jest bierny wobec negatywnych postaw,
   7. nie zawsze szanuje mienie prywatne i publiczne,
   8. swoim postępowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych osób, ale reaguje na zwróconą uwagę,
   9. może mieć do 10 spóźnień nieusprawiedliwionych oraz do 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej (wagary) ,
   10. otrzymuje ustne i pisemne uwagi od nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  • Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
   1. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
   2. ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, jest nietaktowny, używa wulgaryzmów,
   3. trzeba mu przypominać o potrzebie dbałości o higienę osobistą i odpowiedni strój,
   4. niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania,
   5. nie reaguje na negatywne zachowania, zdarza się, że prowokuje kłótnie, konflikty,
   6. pali papierosy, pije alkohol, ulega innym nałogom,
   7. nie szanuje własności prywatnej i publicznej,
   8. nie pracuje na rzecz klasy i szkoły,
   9. często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego lub innych,
    nie reaguje na zwróconą uwagę,
   10. spóźnia się na zajęcia (powyżej 10 spóźnień),
   11. ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (powyżej 20 godzin, wagary)
   12. otrzymuje ustne i pisemne uwagi od nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  • Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
   1. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
   2. ma lekceważący stosunek i ubliża pracownikom szkoły, używa wulgaryzmów,
    jest agresywny,
   3. nie dba o higienę osobistą, nie reaguje na uwagi,
   4. nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań,
   5. nie reaguje na negatywne zachowania, wdaje się w bójki, prowokuje kłótnie
    i konflikty, znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi i zwierzętami,
    ma negatywny wpływ na innych,
   6. wchodzi w konflikt z prawem,
   7. stosuje szantaż, zastraszenie, wyłudzenia,
   8. ulega nałogom – pali papierosy, pije alkohol, używa innych środków i namawia
    do tego innych,
   9. nie szanuje pracy i własności prywatnej i publicznej,
   10. odmawia podejmowania działań na rzecz innych, czy klasy,
   11. swoim zachowaniem stwarza zagrożenie bezpieczeństwa, lecz nie zmienia swojej postawy mimo uwag,
   12. notorycznie się spóźnia i ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne
    (powyżej 20 spóźnień i powyżej 40 nieusprawiedliwionych godzin, wagary),
   13. notorycznie otrzymuje uwagi od nauczycieli i pracowników szkoły.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, jeżeli została ustalona zgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 3. Ocena zachowania nie wpływa na:
  • oceny z zajęć edukacyjnych;
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

§5   

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
 2. O wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych informują na początku roku szkolnego:
  • uczniów – nauczyciele poszczególnych przedmiotów;
  • rodziców – wychowawcy klas.
 3. O zasadach i kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej
  niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, informują na początku roku szkolnego uczniów i rodziców wychowawcy klas.
 4. O osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów rodzice powiadamiani są:
  • na zebraniach wychowawców z rodzicami;
  • w trakcie rozmów indywidualnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 5. Sposoby korygowania niepowodzeń uczniów, w tym uczniów z niedostateczną oceną okresową:                                         
  • diagnoza wychowawcy i nauczyciela przedmiotu;
  • pomoc indywidualna nauczyciela;
  • pomoc koleżeńska;
  • udział w zajęciach wyrównawczych;
  • współpraca nauczyciela i rodziców z pedagogiem, logopedą i psychologiem szkolnym;
  • współpraca nauczycieli i rodziców z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi pracę Szkoły;
  • udział rodziców w procesie niwelowania niepowodzeń dzieci.
 6. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem okresowym i rocznym Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują pisemnie uczniów
  i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

§6   

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają,
  że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców
  w przedmiocie:

  • oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – Dyrektor powołuje komisję
   do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w składzie: Dyrektor Szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub pokrewnego przedmiotu, wychowawca lub pedagog;
  • rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – Dyrektor powołuje komisję do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów w składzie Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
   i przedstawiciel Rady Rodziców.
 4. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 5. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje zestaw pytań do części ustnej i pisemnej
  wraz z punktacją.
 6. Komisja ustala ocenę roczną klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 8. Aby uzyskać ocenę, o którą się ubiega, uczeń powinien zdobyć w sumie 80% możliwych do uzyskania punktów z obu części sprawdzianu.
 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
  • w przypadku rocznej okresowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. skład komisji,
   2. termin sprawdzianu,
   3. pytania egzaminacyjne wraz z punktacją,
   4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
  • w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania:
   1. skład komisji,
   2. termin posiedzenia komisji,
   3. wynik głosowania,
   4. ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. W usprawiedliwionych przypadkach Dyrektor Szkoły może przesunąć termin sprawdzianu.

§7   

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, gdy brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. Wniosek składa uczeń lub jego rodzice. Uczeń nieklasyfikowany w ramach klasyfikacji rocznej, gdy nie przystąpi
  do egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji do następnej klasy.
 4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgadniany z uczniem i jego rodzicami.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Protokół z tego egzaminu zawiera: imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskane oceny.
 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił
  na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły albo jego zastępca jako przewodniczący komisji, nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. W protokole zamieszcza się następujące dane: nazwisko i imię ucznia, klasę, do której uczeń uczęszcza, termin egzaminu klasyfikacyjnego, nazwę przedmiotu objętego egzaminem, zadania  (ćwiczenia egzaminacyjne), wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny, skład komisji egzaminacyjnej, podpisy członków komisji.
 9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
 11. Egzamin klasyfikacyjny z:
  • wychowania fizycznego ma formę zajęć praktycznych;
  • plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych ma formę ustną i formę zadań praktycznych;
  • pozostałych zajęć edukacyjnych ma formę ustną i pisemną.
 12. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań powinien być różny
  i odpowiadać kryteriom ocen zawartych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
 13. Egzaminowany uczeń otrzymuje oceny cząstkowe z części pisemnej i ustnej oraz ocenę klasyfikacyjną roczną.
 14. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu ustala się uczniowi roczną ocenę klasyfikacyjną.
 15. Ocena niedostateczna wystawiona uczniowi na egzaminie klasyfikacyjnym w ramach klasyfikacji rocznej może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 16. Nieocenianie ucznia w ramach oceniania okresowego nie stanowi przeszkody
  w kontynuowaniu przez niego nauki w następnym okresie, jeżeli przedmiot nauczania jest kontynuowany.
 17. Protokół egzaminu klasyfikacyjnego jest dołączany do arkusza ocen ucznia Szkoły.

§8   

 1. Począwszy od klasy IV Szkoły, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Wniosek o egzamin składa rodzic lub uczeń
  do Dyrektora Szkoły w terminie do 3 dni po radzie klasyfikacyjnej.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej (trwa 45 minut) oraz ustnej
  (15 minut), z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
  • Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 5. Pytania egzaminacyjne obejmują zakres materiału z całego roku przewidziany na ocenę dopuszczającą. Egzamin zalicza uczeń, który uzyskał w sumie 75% punktów z części pisemnej i ustnej.
 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 4.2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 9. Uczeń, który zdał egzamin poprawkowy, otrzymuje ocenę końcową dopuszczającą. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i są realizowane w klasie programowo wyższej.