Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.09.2017

Zebranie Rady Rodziców podzielone było na dwie części:

I CZĘŚĆ ZEBRANIA

 

Pierwszą część zebrania prowadziła Pani Dyrektor – Gabriela Rojek, która przedstawiła informacje dotyczące między innymi:

 1. zmian organizacyjnych związanych z wprowadzeniem reformy oświaty i wygaszaniem gimnazjum,
 2. wydatków poniesionych w roku szkolnym 2016/2017 w tym o zamknięciu projektu „Kolorowa szatnia”

V-ce Dyrektor Tadeusz Brzykcy przedstawił informacje na temat rozwinięcia systemu monitoringu na terenie szkoły  jak również poinformował o planowanej realizacji projektu oświetlenia terenów przyszkolnych. Przedstawił również założenia niezbędne do całkowitego uruchomienia i funkcjonowania platformy Dziennika elektronicznego.

Aspekty dydaktyczno – wychowawcze przedstawiła Pani v-ce Dyrektor Maria Żemojtel, która poinformowała zebranych o ofercie zajęć dydaktycznych, która będzie dostępna od 25.09.2017r.  Pani Dyrektor poinformowała o zasadach realizacji programów indywidualnych oraz o zasadach nauczania indywidualnego jak również o realizacji programów profilaktycznych.

 

W I części zebrania Pani Dyrektor – Gabriela Rojek przedstawiła również:

 1. zasady i zakres współpracy z organami zewnętrznymi
 2. zasady współpracy z Radą Rodziców

W trakcie I części zebrania przedstawione zostało  przez Pani Magdalenę Przyszlakowską Sprawozdanie finansowe Skarbnika RR oraz Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części zebrania nastąpił wybór przedstawicieli do szkolnej Rady Rodziców, w obecności których rozpoczęła się II część zebrania Rady Rodziców . 

 

II CZĘŚĆ ZEBRANIA

 

W II części zebrania przedstawiony został członkom Rady Rodziców przez Panią Bogusławę Ryskę (Pedagoga Szkolnego) „Program Wychowawczy”, który skorelowany jest z podstawą programową.

Przedstawiony program podano pod głosowanie. Uchwałą Rady Rodziców przyjęty został program wychowawczo – profilaktyczny na rok 2017/2018.

 

Przedstawiony został Harmonogram Dni wolnych  (01.06.2018, 02.05.2018, 04.05.2018), który poddany został pod głosowanie Rady. Rada większością głosów pozytywnie zaopiniowała harmonogram.  

 

W II części zebrania dokonano wyboru Przewodniczącego RR oraz Z-cy Przewodniczącego  Rady Rodziców (uprawnionych do głosowania 24 osoby). Podane kandydatury:

 1. Wioletta Borys – Stachowiak
 2. Piotr Sepski
 3. Magdalena Przyszlakowska

Pan Karol Skibińskiego pomimo zaproponowanej kandydatury odmówił  kandydowania składając oświadczenie w tej sprawie.  

W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącą RR została pani Violetta Borys – Stachowiak, Z-cą Przewodniczącego pan Piotr Sepski.

Dokonano wyboru Skarbnika oraz Protokolanta RR:

Skarbnik RR – pani Ewa Niewinczany – Małecka

Protokolant RR – pani Ewa Woźniak.

Dokonano wyboru przedstawicieli Komisji Rewizyjnej:

Anna Wiśniewska

Magdalena Przyszlakowska

Magdalena Kłosowaka

 

Po wyborze Prezydium dalsze prowadzenie zebrania objęła Przewodnicząca pani Violetta Borys – Stachowiak, która poinformowała o koniczności aktualizacji obowiązującego Regulaminy Rady Rodziców.

Ponadto omówione zostały sprawy:

 1. Przesunięty został do realizacji na wiosnę 2018 r zaplanowany na październik 2017 Festyn Rodzinny.
 2. Odczytane zostały podziękowania dla członków RR złożone przez rodzica za udzieloną pomoc po zaistniałym zdarzeniu losowym.
 3. Rada Rodziców jednogłośnie opowiedziała się za przekazaniem wnioskowanej kwoty na zakup kroniki i prezentów dla dzieci klas I.
 4. Rada Rodziców opowiedziała się za przekazaniem wnioskowanej przez Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej kwoty na dofinansowanie konkursów przedmiotowych.
 5. Rada Rodziców jednogłośnie opowiedziała się za przekazaniem wnioskowanej kwoty na dofinansowanie upominków dla Zespołu Tanecznego ALGARO.  
 6. Składek na Komitet Rodzicielski:
 1. wysokość składki w przypadku uczęszczania do szkoły 1 dziecka – 65 zł.
 2. wysokość składki w przypadku uczęszczania do szkoły 2 dzieci – 45 zł
 3. wysokość składki w przypadku uczęszczania do szkoły więcej niż 2 dzieci – 35 zł

 

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne zebranie zaplanowane zostało na dzień 5 listopada 2017.

Przygotowała:
Protokolant:   Ewa Woźniak