Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 25.09.2018

Zebranie Rady Rodziców podzielone było na dwie części:

I CZĘŚĆ ZEBRANIA

 

Pierwszą część zebrania prowadziła Pani Dyrektor – Gabriela Rojek wraz z V-ce Dyrektorem Tadeuszem Brzykcy.

W trakcie I części zebrania przedstawione zostało  przez panią Wiolettę Borys – Stachowiak , Ewę Niewinczany – Małecką oraz przedstawiciela Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2017/2018 panią Annę Wiśniewską Sprawozdanie finansowe RR oraz Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części zebrania nastąpił wybór przedstawicieli do szkolnej Rady Rodziców, w obecności których rozpoczęła się II część zebrania Rady Rodziców . 

 

II CZĘŚĆ ZEBRANIA

 

W II części zebrania przedstawiony został członkom Rady Rodziców przez Panią Bogusławę Ryskę (Pedagoga Szkolnego) „Program Profilaktyczno – Wychowawczy”, który skorelowany jest z podstawą programową.

Przedstawiony program podano pod głosowanie. Uchwałą Rady Rodziców przyjęty został program wychowawczo – profilaktyczny na rok 2018/2019.

 

W II części zebrania dokonano wyboru Przewodniczącego RR oraz Z-cy Przewodniczącego  Rady Rodziców (uprawnionych do głosowania 28 osób). Podane kandydatury:

  1. Wioletta Borys – Stachowiak
  2. Piotr Sepski
  3. Artur Krajewski

W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącą RR została pani Violetta Borys – Stachowiak, Z-cą Przewodniczącego pan Artur Krajewski.

Dokonano wyboru Skarbnika oraz Protokolanta RR:

Skarbnik RR – pani Anna Jurek

Protokolant RR – pani Ewa Woźniak.

Dokonano wyboru przedstawicieli Komisji Rewizyjnej:

Ewa Niewinczany – Małecka

Anna Wiśniewska

Małgorzata Dudek

Po wyborze Prezydium dalsze prowadzenie zebrania objęła Przewodnicząca pani Violetta Borys – Stachowiak.

  1. Rada Rodziców jednogłośnie opowiedziała się za przekazaniem kwoty 400 zł dla każdej klasy I z okazji uroczystości pasowania.
  2. Składek na Komitet Rodzicielski:
  1. wysokość składki w przypadku uczęszczania do szkoły 1 dziecka – 65 zł.
  2. wysokość składki w przypadku uczęszczania do szkoły 2 dzieci – 45 zł
  3. wysokość składki w przypadku uczęszczania do szkoły więcej niż 2 dzieci – 35 zł

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne zebranie zaplanowane zostało na dzień 4 Październik 2018.

Przygotowała:
Protokolant:   Ewa Woźniak