Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 06.04.2017

W zebraniu uczestniczyło 12 z 27 członków Rady Rodziców z prawem do głosowania oraz 2 głosy doradcze, w zebraniu uczestniczył również Pan Wicedyrektor – Tadeusz Brzykcy

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej Karol Skibiński, który przedstawił porządek zebrania:

Proponowany porządek zebrania obejmował:

 1. Podsumowanie (rozliczenie) Kiermaszu Wielkanocnego,
 2. Podsumowanie finansowe za I półrocze RR.
 3. Organizacja Festynu
 4. Organizacja Tygodnia Kolorów
 5. Zabranie głosu przez Pana Wicedyrektora – Tadeusza Brzykcy.
 6. Wolne wnioski.

ad 1. Podsumowanie Kiermaszu Wielkanocnego.

Przewodniczący RR podziękował Radzie Rodziców oraz skierował do Pana Dyrektora podziękowania dla całego Grona Pedagogicznego za ogromne zaangażowanie oraz mobilizację w zakresie organizacji całego Kiermaszu.

Przewodniczący RR poinformował o dochodzie całkowitym z Kiermaszu.

Mając na uwadze zaangażowanie Pań ze Świetlicy Szkolnej w prace związane z przygotowaniem Kiermaszu Przewodniczący RR zwrócił się do Pana Dyrektora oraz do Członków Rady z propozycją przekazania na cele Świetlicy określonej kwoty pieniężnej . Kwota ta byłaby do dyspozycji Pań, które w ramach tej sumy zakupiłyby materiały niezbędne im do pracy.

Wniosek zostały poddany pod głosowanie Rady – Rada  jednogłośnie przyjęła uchwałą o przekazaniu  kwoty na cele Świetlicy Szkolnej.

 Przewodniczący RR odnosząc się do założonego celu przeprowadzenia kiermaszu zwrócił się do Rady o podjęcie decyzji dotyczącej przekazania środków z Kiermaszu dla dzieci z rodzin,  które ucierpiały w wyniku pożaru.

Wniosek zostały poddany pod głosowanie Rady – Rada jednogłośnie przyjęła uchwałą o przekazaniu  określonego  wsparcia rzeczowego dla rodziny  dzieci które ucierpiały w wyniku pożaru.

ad 2. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 r.

Pani Skarbnik przedstawiła rozliczenie przychodów i rozchodów w roku szkolnym 2016/2017 na koncie Rady Rodziców przy Zespole Szkól w Szubinie w Szkole Podstawowej nr 2. Przedstawiony został:

 1. Bilans otwarcia
 2. sprawozdanie z rozchodów dotyczyło okresu rozliczeniowego 01.09.2016 – 31.03.2017
 3. sprawozdanie z przychodów dotyczyło okresu rozliczeniowego 01.09.2016 – 28.02.2017Pani Skarbnik poinformowała, że potwierdzone zostały salda wpłat na Komitet Rodzicielski dla wszystkich klas (podstawówka oraz gimnazjum)  oraz grup zerówkowych.  

  Przewodniczący odniósł się do wniosku Lidera Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej Pani Beaty Witkowskiej złożonego na zebraniu w dniu 02.03.2017 Przez Panią Dyrektor Gabrielę Rojek, dotyczącego wsparcia Rady w sfinansowaniu opłat za udział uczniów w konkursach.

  Przewodniczący zweryfikował zgłoszone zapotrzebowanie do wydatków zatwierdzonych w Preliminarzu i zaproponował aby poddać pod głosowanie kwotę przewidzianą w preliminarzu wydatków na początku roku szkolnego.

  Wniosek zostały poddany pod głosowanie Rady – Rada większością głosów (1 głos przeciw) przyjęła uchwałę o przeznaczeniu kwoty przewidzianej w preliminarzu na potrzeby opłat konkursowych.

ad 3. Zabranie głosu przez Wicedyrektora Szkoły – pana Tadeusza Brzykcy.

Dyrektor Szkoły poinformował o wynikach udziału uczniów szkoły w konkursach kuratoryjnych. Dyrektor szkoły poinformował również, że notatka szczegółowa będzie zamieszczona na stronie szkoły.

Przewodniczący RR pogratulował Dyrektorowi wyników osiąganych przez uczniów naszej szkoły.

ad 4. Organizacja Festynu

      W ramach organizacji festynu ustalono na zebraniu:

 1. Ustalony został termin festynu – 27 maj (sobota) od 1400 – 1800
 2. Motyw festynu nawiązujący do Tygodnia Kolorów: „Kolorowo i Bezpiecznie z Dwójką”.
 3. Przewodniczący zaproponował również spotkanie z Koordynatorami Tygodnia Kolorów.
 4. Ustalone kwestie organizacyjne.

ad 5. Organizacja Tygodnia Kolorów.

Mając na uwadze obszerność zagadnienia Przewodniczący RR przesunął dyskusję na temat organizacji Tygodnia Kolorów na kolejne zebranie Rady Rodziców. Tydzień Kolorów odbędzie się dniach 22 -26 maj. Motyw tygodnia kolorów : „Kolory – struny emocji”

ad 6. W ramach wolnych wniosków:
Mając na uwadze trudności dźwiękowe jakie pojawiły się w trakcie występów artystycznych na Kiermaszu Wielkanocnym Pani Bata Kowalska zaproponowała rozważenie przez Radę możliwości przeznaczania kolejnych pieniędzy pozyskanych z organizowanych imprez na zakup sprzętu muzycznego lub np. mikrofonów bezprzewodowych do szkoły.

Do pomysłu Pani Beaty odniósł się Pan Dyrektor który podkreślił, że sprzęt który posiada szkoła jest stosunkowo nowym sprzętem i z jednej strony trudności dźwiękowe występujące na Kiermaszu  podczas występu Grupy ALGARO spowodowane były niewłaściwym nośnikiem na jakim nagrany był podkład muzyczny do występu. Ponadto Dyrektor podkreślił, że w celu dostrojenie sprzętu muzycznego do warunków Sali gimnastycznej do szkoły zapraszany był akustyk z Szubińskiego Domu Kultury. Sala gimnastyczna, ma jednak bardzo specyficzną akustykę przez co nie da się osiągnąć dźwięku pożądanego.  

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne zebranie zaplanowane jest na godzinę 17:30 dnia 11 maja 2017.

Przygotowała:
Sekretarz: Ewa Woźniak