RADA RODZICÓW (KOMITET RODZICIELSKI) to organizacja rodziców działająca przy Zespole Szkół w Szubinie, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły. Rada rodziców składa się z przedstawicieli rad oddziałowych, czyli tzw. „trójek klasowych”, wybranych przez rodziców uczniów danej klasy.

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców i składa się z dwóch organów wewnętrznych:

  1. Prezydium, czyli organu kierowniczego
  2. Komisji Rewizyjnej, czyli organu kontroli finansów i gospodarki Rady

Główne działania komitetu rodzicielskiego sprowadzać się winny – zgodnie z dokumentami władz oświatowych – do:

  1. współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
  2. udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
  3. współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
  4. tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie dzieci i młodzieży;
  5. współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
  6. upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
  7. pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
  8. prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

Podsumowując, można zatem stwierdzić, że  poprzez Radę Rodziców, uczniowie oraz ich  rodzice mają wpływ na kształt i sposób funkcjonowania szkoły.