Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 08.06.2017

W zebraniu uczestniczyło 17 z 27 członków Rady Rodziców z prawem do głosowania oraz 3 głosy doradcze, w zebraniu uczestniczyła Dyrektor Szkoły –  Pani Gabriela Rojek.   

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej Karol Skibiński, który przedstawił porządek zebrania:

Proponowany porządek zebrania obejmował:

 1. Podsumowanie finansowe RR.
 2. Podsumowanie działalności RR w roku szkolnym 2016/2017
 3. Zabranie głosu przez Panią Dyrektor – Gabrielę Rojek
 4. Wolne wnioski.

 

Na wniosek Pani Dyrektor – Gabrieli Rojek zebranie rozpoczęło się od zabrania głosu przez Panią Dyrektor.  

 1. Zabranie głosu przez Dyrektora Szkoły – panią Gabrielę Rojek
 2. Pani Dyrektor na wstępie podziękowała za pamięć i reprezentowanie RR w ostatnim pożegnaniu śp. Ewy Michalskiej. Podziękowania złożyła w imieniu własny jak również przekazała podziękowania skierowane do RR od męża pani Michalskiej.
 3. Dyrektor Szkoły poinformowała o 3 wnioskach wymagających zaopiniowana przez Radę Rodziców:
 • Wniosek Dyrektora Szkoły do RR o zaopiniowanie wprowadzenia dziennika internetowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w roku szkolnym 2017/2018 jeżeli będą możliwości techniczne stworzone przez Urząd Miasta.
 • Wniosek Dyrektora Szkoły do RR o zaopiniowanie wybranych podręczników do klas I, IV oraz VII SP na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z nową podstawą programową oraz pozostałych funkcjonujących w szkole podręczników.
 • Prośba Dyrektora Szkoły do RR o ustalenie warunków ubezpieczenia uczniów w szkole na rok szkolny 2017/2018 i wybór oferty ubezpieczeniowej.
 1. Pani Dyrektor przekazała na ręce Przewodniczącego RR pismo od rodziny poszkodowanej w pożarze wyrażające podziękowanie za chęć udzielenia wsparcia finansowego.
 2. Pani Dyrektor – przekazała RR pisemną prośbę skierowaną przez nauczyciela panią Małgorzatę Jaroch o dofinasowanie wyjazdu na finał ogólnopolski czwartków lekkoatletycznych.
 3. Pani Dyrektor – przekazała RR pisemną prośbę skierowaną przez nauczyciela panią Agnieszkę Kulpekszę o dofinasowanie nagród dla uczniów Gimnazjum nr 2 za osiągnięcia sportowe w bieżącym roku szkolnym.
 4. Dyrektor Szkoły przedstawiła informacje na temat organizacji zakończenia roku szkolnego.

Przewodniczący RR po zabraniu głosu przez Panią Dyrektor przeszedł do omówienia przez RR złożonych wniosków.

 • Poddany został pod opinię Rad Rodziców wniosek „o zaopiniowanie wprowadzenia dziennika internetowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w roku szkolnym 2017/2018 jeżeli będą możliwości techniczne stworzone przez Urząd Miasta” – Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez RR
 • Poddany został pod opinię Rad Rodziców wniosek „o zaopiniowanie wybranych podręczników do klas I, IV oraz VII SP na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z nową podstawą programową oraz pozostałych funkcjonujących w szkole podręczników” – Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez RR
 • W odniesieniu do skierowanej przez Panią Dyrektor prośby o „ustalenie warunków ubezpieczenia uczniów w szkole na rok szkolny 2017/2018 i wybór oferty ubezpieczeniowej” Przewodniczący RR zaproponował odrębne spotkanie dotyczące wyboru firmy ubezpieczeniowej. Decyzja w sprawie ubezpieczenia zostanie podjęta do końca sierpnia. 
 • Rada Rodziców w odpowiedzi na pismo rodzinny która ucierpiała w pożarze podjęła decyzję o przekazaniu środków finansowych ca cele wskazane przez rodzinę.
 • Dokonano porównania wydatków w preliminarzu na rok szkoły 2016/2017 z poniesionymi dotychczas kosztami zakupów nagród:
 1. W odniesieniu do skierowanej przez Panią Agnieszkę Kulpekszę (lider Zespołu) prośby o dofinansowanie nagród dla uczniów za osiągnięcia sportowe Pani Dyrektor poinformowała, że do tej pory w bieżącym roku szkolnym została już wykorzystana kwota 500 zł z pozycji ujętych w Preliminarzu.

       Rada podawała pod głosowanie skierowany wniosek – RR przegłosowała przekazaniem kwoty    

       600 zł dofinansowanie nagród dla uczniów za osiągniecia sportowe.

 1. W odniesieniu do skierowanej przez panią Małgorzatę Jaroch prośby o dofinasowanie wyjazdu na finał ogólnopolski czwartków lekkoatletycznych – decyzją RR dofinansowanie w kwocie 320 zł.
 2. Podsumowanie finansowe RR

Pani Skarbnik przekazała rozliczenie przychodów i rozchodów  w roku szkolnym 2016/2017 – Stan na dzień 08.06.2017 r.

 

 1. Podsumowanie roku szkolnego

      W roku szkolnym 2016/2017:

 1. Zorganizowane zostały dwie imprezy: 19 bal karnawałowy oraz kiermasz wielkanocny
 2. Dokonano aktualizacji Regulaminu RR
 3. Rozszerzono zakres wymiany informacji pomiędzy członkami RR (profil FB, korespondencja e-mail, sms forma przypominania o zebraniu RR)
 4. Udzielono finansowej pomocy rodzinom poszkodowanym w pożarach
 5. W dużej mierze przyczyniono się do zakończenia akcji „Szafka dla każdego ucznia” – od września każdy uczeń będzie miał swoja szafkę.
 6. Podziękowania dla wszystkich rodziców.
 7. Dyrektor Szkoły przypomniała o tradycji wyboru „Przyjaciela Szkoły” na koniec każdego roku Natomiast zgodnie z nowym regulaminem RR , to rodzice proponują kandydatury do tytuły Przyjaciela Szkoły. RR nie podała żadnych nazwisk.  

 

Decyzją RR poproszono Grono Pedagogiczne o wytypowanie rodziców, którzy zostaną wyróżnieni takim tytułem.

 1. Plany na rok szkolny 2017/2018

Festyn Rodzinny – zaplanowany na 07.10.2017 r.

20 Bal karnawałowy

– Organizacja Festynu w trakcie Dni Szubina

– Tydzień kolorów przeniesiony z maja 2017 r.

 

 1. Wolne wnioski
 • Decyzją RR przyznano klasie II A Gimnazjum, klasie VB, grupom przedszkolnym: Motylki oraz Żabki po 100 zł jako nagrody za 100% wpłata Komitet Rodzicielski.
 • Przewodniczący przekaże Pani Dyrektor streszczenie procesu wyboru Rad Oddziałowych wraz z propozycją dokumentów do wykorzystania (w załączeniu do protokołu).
 • Pani Beata Kowalska poprosiła o zwrócenie uwagi rodzicom odbierającym dzieci z wycieczek o parkowanie samochodów w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Pani Dyrektor złożyła podziękowanie rodzicom za współpracę całoroczną i zaangażowanie. Zachęciła do współpracy w działalność RR również w przyszłym roku szkolnym.  

Na tym zebranie zakończono.