Zespół Szkół w Szubinie

1962-2007

W połowie XX w. dla uczczenia zbliżającej się rocznicy 1000-lecia państwa polskiego podjęto decyzję o budowie 1000 szkół tzw. „tysiąclatek”. Społeczeństwo powiatu szubińskiego postanowiło zebrać fundusze niezbędne do wybudowania piętnastoizbowej szkoły jako trwałego pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Front Jedności Narodu powołał w Szubinie Powiatowy Komitet Koordynacyjny Budowy Szkoły. Pierwsze posiedzenie Powiatowego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół odbyło się 17 listopada 1958 r.4 Posiedzeniu przewodniczył zastępca przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej5 w Szubinie K. Krzyżaniak. Zebrani dokonali wyboru prezydium komitetu, w skład prezydium weszli:

Przewodniczący – Kazimierz Krzyżaniak

sekretarz – Janina Konczalowa

członek –  Jan Bola

członek – Kazimierz Kurpisz

członek – Alfons Jachalski.

Następnie przyjęto projekt techniczny budowy piętnastoizbowej szkoły wykonany przez Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Toruniu.

Przygotowano również odezwę do wszystkich zakładów w powiecie w celu pozyskania funduszy na budowę szkoły. 12 stycznia 1959r. na drugim zabraniu Powiatowego Komitetu SFBS wybrano opiekunów odpowiedzialnych za zbiórkę pieniędzy w okresie budowy szkoły, zadaniem zakładów pracy z terenu powiatu (zgodnie z ówczesnym komunistycznym zwyczajem) było podjęcie szczególnych zobowiązań odnośnie pomocy przy budowie szkoły. 15 stycznia 1959r. na kolejnym posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego SFBS na podstawie opinii Inspektoratu Oświaty, Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy i Wydziału Architektury i Budownictwa Powiatowej Rady Narodowej w Szubinie ustalono lokalizację nowej szkoły przy ulicy Kcyńskiej, na północ od cmentarza ewangelickiego, obok Zakładu Wychowawczego. 13 października 1960 r. członkowie Powiatowego Komitetu SFBS omówili plan uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę szkoły i ustalili termin realizacji na 29 października 1960r. 29 października 1960 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego. Otwarcia uroczystości dokonał przewodniczący Powiatowej RN w Szubinie Jan Leszczyński. Akt Erekcyjny został przygotowany i  odczytany przez inspektora szkolnego  Stefana Słomińskiego, podpisali go Leon Majewski, Alfons Jachalski, Jan Leszczyński.

Budowa szkoły została ukończona w 1962 r. Odbiór techniczny szkoły nastąpił 10 września 1962r. W skład komisji odbioru weszli: nowy przewodniczący Powiatowego Komitetu SFBS Zygmunt Józefiak, inspektor szkolny Stefan Słomiński, zast. Inspektora Czesław Berka, kierownik szkoły Idzi Domiński,6 przedstawiciel Wydziału Architektury i Budownictwa w Szubinie Maciejewski, przewodniczący MRN Piotr Czaja oraz przedstawiciele budujący szkołę.

Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 16 września 1962 r. o godzinie 10.00, w otwarciu uczestniczyła młodzież, zaproszeni goście oraz społeczność miejska.

Pierwsze sukcesy

Szkoła przystąpiła do realizacji podstawowych funkcji i zadań dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie odnosili pierwsze sukcesy w zawodach i konkursach, m.in. zespołów tanecznych, chórów szkolnych, drużyn lekkoatletycznych, piłki siatkowej, koszykowej i piłki nożnej.

Przedstawiciele gazety POLITYKA, 29 października 1964r. przekazali szkolnej bibliotece 4 tysiące książek jako dar od czytelników. Wiosną, następnego roku w Szubinie obchodzono rocznicę 600-lecia miasta, z tej okazji odbywały się różne uroczystości i podejmowano szereg zobowiązań. Szkoła wzbogaciła się o komplet boisk małych, bieżnię 100-metrową, magazyn na sprzęt gospodarczy oraz zadrzewiono teren wokół boisk. Finansowego wsparcia udzielił zakład opiekuńczy Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych.

Uchwałą nr 14/65 z 8.VII.1965r. Prezydium MRN w Szubinie nadało szkole MEDAL SZEŚĆSETLECIA MIASTA SZUBINA.

W życiu szkoły ważną rolę odegrali harcerze, członkowie ZHP, młodzież chętnie wstępowała w szeregi harcerskie i brała udział w akcjach, alertach, obchodach świąt i spotkaniach. W 1967r. harcerze przystąpili do III ALERTU ZHP, którego celem było m.in. porządkowanie i opieka nad miejscami pamięci narodowej w Szubinie, młodzież otaczała szczególną opieką pomnik upamiętniający miejsca straceń mieszkańców Szubina i okolic w 1939r., znajdujący się w Lasku Kcyńskim7. XIV ALERT z 1978r. miał na celu kultywowanie tradycji patriotycznych, organizowano spotkania ze znanymi i zasłużonymi mieszkańcami regionu. Młodzież organizowała manewry sprawnościowe.

Wielkim wydarzeniem w historii szkoły było nadanie imienia i sztandaru. 29 kwietnia 1967r. wicekurator KOSB Z. Drwęcki nadał szkole imię Władysława Broniewskiego.8 Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego T. Sozański wręczył ufundowany nowy sztandar, w uroczystości wzięła udział żona poety Wanda Broniewska oraz władze zakładu opiekuńczego fundatora oddanego do użytku boiska szkolnego.

Konkursy i rocznice

Komenda Hufca ZHP, PPRN-Wydział Oświaty oraz Komenda Powiatowa MO w 1967r. zorganizowały konkurs na najbezpieczniejszą szkołę. Konkurs był jedną z form praktycznego oddziaływania, które miało na celu podniesienie  poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach. Przystąpiło do niego wiele szkół w powiecie, pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie, w następnym roku szkoła ponowiła sukces.

Wychowanie patriotyczne młodzieży realizowano poprzez organizowanie akademii i świąt rocznicowych, dominowały uroczystości dotyczące rewolucji październikowej, wojska polskiego, milicji obywatelskiej, 1 maja, powstania wielkopolskiego czy II wojny światowej. Oprawę artystyczną przygotowywał chór szkolny i zespół taneczny.

Zmiany

Po przeprowadzeniu reorganizacji władz samorządowych, w miastach takich jak Szubin powstały urzędy miast i gmin, na czele których stanęli naczelnicy mający zwiększony zakres obowiązków i kompetencji. Naczelnikiem w Szubinie został Andrzej Majchrowicz. W ślad za zmianami samorządowymi nastąpiły zmiany w szkolnictwie, utworzono stanowisko gminnego dyrektora szkół. W szubińskiej dwójce dotychczasowy kierownik Idzi Domiński ustąpił miejsca nowej pani dyrektor Łucji Kazimierczak. Nowy rok szkolny wprowadził wiele zmian. Szkoła podstawowa stała się Zbiorczą Szkołą Gminną z nowym kierownictwem. Rozpoczęto proces wdrażania młodzieży do samorządności poprzez działalność samorządów klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego, do których mogli być wybierani uczniowie wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce, wzorową postawą i zdolnościami organizacyjnymi, gdyż samorząd miał godnie reprezentować uczniów i szkołę. Zainaugurowano uroczyste „pasowanie na uczniów”dzieci klas pierwszych. Dzieci ślubowały: „Ślubuję na sztandar szkoły być dobrym Polakiem. Będę dbał o dobre imię mojej klasy i szkoły. Będę uczył się w szkole jak kochać swoją Ojczyznę i jak dla niej pracować, kiedy dorosnę.”

Z pomocą Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Szubinie jesienią 1974 r. zorganizowano spółdzielnię uczniowską. Ogłoszono konkurs na nazwę sklepiku uczniowskiego, zwyciężyła nazwa „KOMETA”9. Wybrano radę i zarząd spółdzielni, który opracował program działań. Wiosną 1975 r. rada pedagogiczna i samorząd uczniowski ustanowili w szkole „Święto uczniów- 21 kwietnia” i „Ordery Uśmiechu” dla wybranych nauczycieli. Oficjalnie 22 września 1975r. wprowadzono Kodeks Ucznia, sporządzono Akt przyjęcia KU w Zbiorczej Szkole Gminnej, który podpisali: dyrekcja, ZHP, Rada Samorządu Uczniowskiego. W szkole, zatem rozwijała się samorządność, młodzież i nauczyciele wypracowywali zwyczaje, obyczaje i tradycje kulturalne szkoły, trwale wpisując je w historię własnego miasta i regionu.

Dyrektor Łucja Kazimierczak po sześciu latach pełnienia tej funkcji przeszła na zasłużoną emeryturę. Nowym dyrektorem został Sylwester Wojtasik. Zbiorcza Szkoła Gminna obejmowała 22 oddziały macierzyste, 8 oddziałów w punktach filialnych i 1 oddział przedszkolny.

Wprowadzono wiosenne i jesienne prace fizyczne młodzieży, miały one na celu wdrażanie młodzieży do prac fizycznych, kształtowanie postaw obywatelskich a jednocześnie odpłatną pomoc zakładom pracy. Młodzież bawiła się i uczyła odpowiedzialności za siebie i innych podczas ŻAKINADY, kiedy to dyrekcja przekazywała symboliczne klucze do szkoły dzieciom. Najzdolniejsi uczniowie, najlepsi sportowcy byli honorowani wpisem do Złotej Księgi.

Sesja

Młodzi artyści ze szkoły w latach osiemdziesiątych uczestniczyli w konkursach poezji patrona szkoły, organizowanych przez szkoły w kraju noszące imię Władysława Broniewskiego i zajmowali wysokie lokaty.

Wielkim i doniosłym wydarzeniem w życiu szkoły było zorganizowanie przez samorząd uczniowski i opiekuna 9 maja 1985 r. sesji pokojowej pod hasłem –„Chcemy żyć w pokoju”. Sesja była wyrazem sympatii dla uczestników Światowego Kongresu Intelektualistów w Warszawie. Zakończyła się wysłaniem listu zbiorowego do intelektualistów, zasadzono drzewka pokoju, a harcerze przygotowali kartki pocztowe z okolicznościową pieczęcią i wysłali je  do przyjaciół w Polsce i innych krajach.

Sesję popularno-naukową pod hasłem – „Ochrona przyrody-obowiązkiem każdego obywatela” – zorganizowała Liga Ochrony Przyrody i opiekun dla młodzieży szkolnej, władz i społeczeństwa. Celem jej było przypomnienie wszystkim, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa przyroda i dlaczego należy ją chronić.

Ostatnie dziesięciolecie

Dyrektorami szkoły byli: Sławomir Sołtys, Ewa Fokcińska, i Zbigniew Zgrzeba. Obecnie funkcję tę sprawuje Gabriela Rojek. W tym okresie nastąpiła reforma polskiego szkolnictwa, utworzono sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazja, trzy-czteroletnie szkoły ponadgimnazjalne. Na bazie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie powstał Zespół Szkół w Szubinie stanowiący Szkołę Podstawową nr 2 im.Władysława Broniewskiego i Gimnazjum nr 2. Uczniowie uczestniczą w wielu akcjach, obchodach, świętach, rocznicach, np. „Sprzątaniu świata”,  „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”, „Konfrontacjach”. Szkoła ściśle współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami, placówkami kulturalno-oświatowymi, rodzicami uczniów, stowarzyszeniami, fundacjami, i innymi. Sukcesywnie wzbogaca się o sprzęt i środki dydaktyczne niezbędne współcześnie. W 2007r.szkoła obchodzi 45-lecie istnienia.

 

  1. 4. Front Jedności Narodu, instytucja polityczno-społeczna powstała w 1952. W jej skład wchodziły m.in. partie polityczne i związki zawodowe a kierował nią Komitet Ogólnopolski najczęściej z przewodniczącym Rady Państwa na czele, był całkowicie podporządkowany PZPR. W 1983 został rozwiązany. [w:] Encyklopedia  PWN 2000. s.456.
  2. 5. Powiatowa Rada Narodowa, Miejska Rada Narodowa, Gromadzka Rada Narodowa – organy administracji państwowej w Polsce do 1975r.
  3. 6. Idzi Domiński, Urodził się 1 sierpnia 1932r. w Barcinie w mieszczańskiej, patriotycznej rodzinie. Szkołę podstawową  ukończył w Barcinie a Liceum Pedagogiczne w Inowrocławiu i 15 sierpnia 1951r. rozpoczął pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Kaczkowie w powiecie żnińskim, pracował tam do jesieni 1953.

W listopadzie 1953r. został powołany do zasadniczej służby wojskowej w Bydgoszczy w Wojskowym Klubie Sportowym „Zawisza”. W wojsku pozostał do 1957r. gdyż po odbyciu służby zasadniczej, pracował jako instruktor wioślarski i opiekował się grupą sportowców-wioślarzy w kraju i zagranicą (podczas treningów i zawodów sportowych). 16 września 1962r. podczas oficjalnych uroczystości otwarcia szkoły, w obecności władz województwa, powiatu, miasta, młodzieży i społeczeństwa Szubina kierownik szkoły Idzi Domiński przeciął wstęgę i jako gospodarz oprowadził gości po gmachu. W wyniku zmian dokonanych w grudniu 1972r. ustąpił ze stanowiska kierownika szkoły, do 1974r. pełnił funkcję wicedyrektora. Zmarł w Bydgoszczy 27 maja 1983r.

7 Ilustrowany Kurier Polski, 6 maja 1967r. Dziennik Wieczorny, 6maja 1967r.

  1. 8. Broniewski Władysław (1897–1962), poeta. Wstąpił do Legionów Polskich; w 1917 internowany; w armii w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Redaktor prasy literackiej, związany z lewicą. W czasie II wojny światowej we Lwowie, aresztowany przez NKWD, uwolniony, zaciągnął się do armii Andersa. Autor tomików wierszy: Wiatraki, Dymy nad miastem, Krzyk ostateczny, Bagnet na broń, Drzewo rozpaczające, Nadzieja, Anka. Romantyczny wzorzec poezji próbował wykorzystać do ukazania dążeń robotników, tworzył też lirykę osobistą. [W:] Encyklopedia PWN 2000 s.357.

9 Gazeta Pomorska, 8 października 1974r.