KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie  reprezentowany przez Dyrektora Panią Gabrielę Rojek zwany dalej Administratorem.
 2. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Paweł Wawrzyniak z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pawel.wawrzyniak@interia.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. a)    wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. e)     prawo do przenoszenia danych;
 6. f)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.