W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas II Gimnazjum nr 2 w Szubinie podjęli się  realizacji 10 projektów edukacyjnych. W Tygodniu Kolorów od 13.01 do 15.01 2016 r. było prezentowanych 5 projektów: Let’s play like children again –opiekunowie p.W .Wożniak i p. T.Banaszak, Muzyka moją pasją-opiekun p. D. Swosińska, Bawaria-krajoznawcza podróż do największego landu Niemiec –opiekunowie p. D. Lubawy i p. M. Kowalska, Pomyślne wejście na rynek pracy-myślę –o tym już w gimnazjum- opiekun p. G. Sobczak, Góry na sportowo-opiekunowie- p. M. Jaroch p. E. Gałgańska, p. T. Brzykcy. Poszczególne zespoły projektowe przygotowywały niezależne tematycznie przedsięwzięcia. Uczniowie mieli możliwość wyboru tematu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

We wrześniu poinformowano rodziców i uczniów o zasadach i warunkach realizacji projektu edukacyjnego, a uczniowie wybrali temat do realizacji. Opiekunowie zorganizowali pierwsze spotkanie, na którym wspólnie ustalono wewnętrzny harmonogram działań. W listopadzie, grudniu i styczniu trwała realizacja przydzielonych uczniom zadań, praca grupowa i samodzielna. Opiekunowie sprawowali nadzór nad kolejnymi etapami projektu, w razie potrzeby wspomagali, kontaktowali się z koordynatorem projektu i wychowawcami klas. Informowali o przebiegu prac, zgłaszali problemy. W Tygodniu Kolorów nastąpiła wewnętrzna ocena pracy członków zespołów projektowych, uczniowie dokonali również samooceny swoich działań. Opiekunowie grup zwracali uwagę na zgodność pracy z założonymi celami, zawartość merytoryczną pracy, przestrzeganie terminarza, aktywność poszczególnych członków grupy-pracowitość i inicjatywę, a także na sposób wykonania prac i ich estetykę.

Obserwatorami przedsięwzięcia byli : dyrektor szkoły p. Gabriela Rojek, za-ca dyrektora p. Maria Żemojtel, za –ca dyr. p. Tadeusz Brzykcy i koordynator projektów szkolnych –Emanuela Zbylut, opiekunowie grup projektowych oraz uczniowie klas I i II gimnazjum. Gimnazjaliści swoje przedsięwzięcia zakończyli prezentacją, która została oceniona jako efekt finalny pięciomiesięcznej pracy w zespole.

W ocenie brano pod uwagę: pomysłowość realizacji, wartość merytoryczną, oryginalność, wykorzystanie środków technicznych, poziom językowy i zastosowanie właściwej terminologii, a także stopień zainteresowania odbiorów. Poszczególne grupy swój projekt przedstawiali w różnych formach: prezentacji multimedialnych, wystawy pamiątek-zdjęcia, przedstawienia teatralnego, tańca, prezentacji bawarskich strojów regionalnych,   śpiewu, ćwiczeń emisji głosu, krótkich filmów, degustacji potraw regionalnych, ankiet. Po końcowej prezentacji opiekunowie grup projektowych i członkowie omówili efekty wspólnej pracy. Projekty edukacyjne otrzymały bardzo wysokie noty.