Miesięczne archiwum: czerwiec 2020

Kwartalny Bieg Coopera w Szubinie

 

Ognisko TKKF Instalator Pelikan w Szubinie oraz Urząd Miasta w Szubinie zapraszają na Kwartalny Bieg Coopera,

który odbędzie się 13 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 na Stadionie Miejskim w Szubinie.

Uczniowie chcący brać udział w biegu muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna, który bierze odpowiedzialność

za  bezpieczeństwo podczas drogi przed i po biegu.

Szkolnym koordynatorem biegu jest Małgorzata Jaroch,  tel. 690-931-026.

Małgorzata Jaroch

 

 

 

 

Szanowni Rodzice,

zwrot podręczników w tym roku szkolnym odbędzie się w terminie: 18.06-24.06.2020r. W związku z tym poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram dla każdej klasy oraz spis podręczników, które należy zwrócić do biblioteki. Wraz z podręcznikami można oddawać pozostałe książki wypożyczone z biblioteki.

W tabeli nazwiska zastąpiono numerami z dziennika.

Prosimy przestrzegać wyznaczonych godzin podanych w tabeli poniżej. Szkoła funkcjonuje zgodnie z wytycznymi GiS, MZ i MEN (reżim sanitarny).

Kompletne i sprawdzone zestawy podręczników należy zwrócić do biblioteki szkolnej. 

Z życzeniami zdrowia –

Dyrekcja szkoły

i bibliotekarki

Klaudia Posłuszna

Martyna Kubanek

Harmonogram godzinowy (kliknij w datę)

 

Data

Klasy

18.06.2020

Ia, Ib, Ic, IIa, IIb

19.06.2020

 IIc, IIIa, IIIb, IIIc, IVa

22.06.2020

 Va, Vb, Vc, Vd, VIa

23.06.2020

VIb, VIc, VId, VIIa, VIIb 

24.06.2020

VIIc, VIIIa, VIIIb 

Dodatkowe terminy zwrotu podręczników (po wcześniejszym skontaktowaniu się z sekretariatem szkoły):

19.06.2020r. – 16.20-16.45

23.06.2020r. – 16.10-16.45

24.06.2020r. – 14.50-16.45

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 871, 953, 990 i 1004) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 26.06.2020 roku kontynuowane będzie nauczanie zdalne oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, następnie Uczniowie rozpoczynają przerwę wakacyjną.

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzone zostają zmiany w części harmonogramu pracy Szkoły na rok szkolny 2019/2020.

Proponowane oceny końcoworoczne – 05.06.2020 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych – 10.06.2020 r.

Rada klasyfikacyjna – 15.06.2020 r.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych:

12.06.2020 r. – piątek

16, 17, 18.06.2020 r. – dni, w których odbywa się Egzamin Ósmoklasisty

 

                                                                                                                      Gabriela Rojek

                                                                                                                      Dyrektor Szkoły

Drodzy Uczniowie klas VIII oraz Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie prosi o zapoznanie się ze zmianami o sposobie, organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty na rok szkolny 2019/2020.

Zgodnie z nowym harmonogramem egzaminów ogłoszonych przez MEN Egzamin Ósmoklasisty w naszej szkole odbędzie się w dniach:

 1. język polski – 16 czerwca 2020 r.  (wtorek)
 2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa)
 3.  język obcy nowożytny – język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)

Uczniowie klasy VIII a przychodzą na godzinę 8:30 a Uczniowie klasy VIII b na godzinę 8:40.

Egzaminy będą odbywały się w sali gimnastycznej oraz w klasach wyznaczonych dla Uczniów z dostosowaniem warunków pisania Egzaminu Ósmoklasisty – zgodnie w wcześniejszymi zgłoszeniami.

Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

 1. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 2. w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 3. w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

Najważniejsze zmiany w wytycznych dotyczących Egzaminu Ósmoklasisty ze względu na reżim sanitarny:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę; Uczniowie podczas egzaminu nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. Zdający przynoszą własne butelki z wodą i stawiają je na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający wrażeniami po egzaminie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, aby unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                    Gabriela Rojek

                                                                                                    Dyrektor Szkoły

Rozkład jazdy autobusu szkolnego na czas konsultacji dla uczniów klas IV-VIII od 01.06.2020r.

 

Przyjazd:
Szaradowo 13.30

Ameryczka 13.35

Pińsko 13.45

poniedziałek, środa
Szaradowo 14.00

Ameryczka 14.05

Pińsko 14.10

wtorek  
Pińsko 14.10

Wolwark 14.15

czwartek  
Pińsko 13.10

Wolwark 13.15

piątek  

 

Odjazd:
16.00 poniedziałek, środa
16.30 wtorek
15.15 czwartek, piątek

 

UWAGA!

INFORMACJE O KONSULTACJACH DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 1.06.2020 roku (poniedziałek) na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas IV-VIII w związku z informacjami MEN zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780 i 871)

Konsultacje będą odbywały się w godzinach popołudniowych ze względu na realizację podstawy programowej w formie zdalnej.

Zostaną one zorganizowane z zachowaniem procedur wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN (https://gis.gov.pl).

Dzieci do szkoły wpuszczane będą pojedynczo po zdezynfekowaniu rąk i poddaniu się pomiarowi temperatury. Następnie udadzą się do wyznaczonej sali. W pomieszczeniu zobowiązani będą przestrzegać reżimu sanitarnego i zachowania odstępów od siebie (1,5-2m).

 

Uczniowie tylko  zgłoszeni do wychowawców klas , ujęci są w harmonogramie konsultacji kl. IV-VIII  ( tabela).

Rodziców uczniów biorących udział w konsultacjach prosimy o uzupełnienie deklaracji udziału w zajęciach i  odesłaniu na mail- a szkoły naszadwojka@wp.pl  lub do skrzynki pocztowej na terenie szkoły ( wejście dla petentów).  – ( załącznik nr 1 )

 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem e-mail z Sekretariatem Szkoły w godz. 8.00-14.00

 

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

 

 

Terminarz konsultacji uczniów klas IV-VIIII

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela przedmiot klasa Ilość uczniów  
1 Arletta Jagodzińska j.polski Va 3 I grupa, piątek

 13.30-14.15 ,sala 72

Vc 7

 

2 Danuta Pokora matematyka Va 4 I grupa, czwartek

13.30-14.15, sala 66

Vb 4
Vc 7

 

II grupa ,czwartek

14.30-15.15, sala 66

VIa 1 III grupa ,czwartek

15.15-16.00 ,sala 66

VIb 1
3 Beata Skrzyńska-Klim matematyka IVa 2 Grupa II, czwartek

14.30-15.15, sala 65a

 

Vd 5
VId 3 Grupa I, czwartek

13.30-14.15,sala 65a

VIIb 2
VIIIb 3 Grupa III, poniedziałek

15.30-16.00, sala 66

4 Małgorzata Kowalska Geografia Va 1 Grupa I, środa

14.45-15.30,  sala 51

 

VId 2
VIIIb 1 Grupa II ,środa

16.00-16.45,sala 51

5 Hanna Rajmann j.polski VIa 1 Grupa I, środa

13.30-14.15,sala 52

VI b 1
VIIb 1
6 Ewa Strzyżewska Język angielski VId 2

 

Grupa I, czwartek

14.30-15.15,sala 71

VIIa 3
VIIb 1
7 Emanuela Zbylut Język polski Vd 3 Grupa I ,piątek

 13.30-14.15,  sala 51

Vb 2
VIIIb 2 Grupa II, poniedziałek

15.30-16.00 ,sala 69

8 Teresa Banaszak Język angielski IVa 1  Grupa I, czwartek

13.30-14.15, sala 71

Va 1
Vd 2
VIa 1
9 Wiesława Woźniak Język angielski Vb 2 Grupa I, piątek

 14.30-15.15 ,sala 72

Vc 6
VIIIb 3 Grupa II, środa

15.30-16.00, sala 66

10 Agnieszka Mielczarek przyroda IVa 1 Grupa I, środa

14.00-14.45,sala 70

biologia VId 2
11 Ewa Kędziorska matematyka VIIa 3 Grupa II, wtorek

16.45-17.30, sala 71

fizyka

fizyka

fizyka

VIIb 1 Grupa I, wtorek

16.00-16.30, sala 71

VIIa 1
VIIIa 1
12 Zbigniew Kowalski informatyka VIIIa 1 Grupa I ,poniedziałek

16.00-16.45 , sala 72

13 Agnieszka Kulczyk chemia

chemia

VIIa 4 Grupa I ,piątek

13.30-14.15, sala 69

VIIb 3
14 Mariola Polańska WOS VIIIb 1 Grupa I ,piątek

14.15.-15.00 ,sala 52

historia Vb 1
15. Izabela Terzimann j.polski VIIa 2 Grupa I, poniedziałek

13.30-14.15, sala 51

VIIc 1
16 Agnieszka Grobelna-Staniszewska historia VId 1 Grupa I, czwartek

15.15.-16.00 ,sala 71

VIIb 2