Informacja dla Rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie informuje, że nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni deklarowali w referendum gotowość przystąpienia do akcji strajkowej.

Negocjacje między stronami sporu trwają. Nie ma porozumienia między stroną rządową a związkami zawodowymi, dlatego proszę abyście Państwo byli przygotowani do zapewnienia opieki dzieciom we własnym zakresie.

Z przykrością muszę stwierdzić, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia między związkami zawodowymi a rządem, to od 8 kwietnia 2019 roku nie jestem w stanie zorganizować bezpiecznej opieki nad uczniami.

Informacje dotyczące sytuacji strajkowej będą umieszczane na stronie internetowej Szkoły na bieżąco.

Ponadto informuję, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1632).

                           

                                                                                     Dyrektor Szkoły